Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-09-1776 Aalbert Rosendaal, in het stads Krankzinnig- en Beterhuis


Aan de d'Ed. Kamer Judicieel der Stadt Dordregt.
Geeft reverentelijk te kennen Jenneke Baars weduwe van Gijsbert Rosendaal, borgeresse en Inwoondersse deser Stadt; Dat haar Soon Aalbert Rosendaal meerderjarig Jongman mede borger en Inwoonder deser Stadt, na op appoinctement van UEd. Gr: Agtb: van dato 5 Meij 1764 om sijne verregaande Kranksinnighijd, gedurende ruim Vier Jaren te sijn geconfineert geweest, in t Krankzinnighuis deser Stadt, en daar uit, vermits zijn herstelt Zedert ontslagen Sijnde, thans wederom tot grote Smerte van haar Suppliante Soo seer is getroubeleert in de herssenen dat denselven ten allen spoedigste een Stricte bewaring nodig heeft.
Redenen waarom de Supplte. de vrijhijd neemt zig te te weden tot uEd: Gr: Agtb: met ootmoedig versoek dat uEd: Gr: Agtb: haar Suppltn: gelieven te permitteren en qualificeren om den selven haar Soon Aalbert Rosendaal weder te mogen doen Confineeren in 't Krankzinnig en Beterhuis deser Stadt, tot dat deselve van sijne Innocente sal sijn herstelt, of Soo Lang 't uEd. Gr: Agtb: gelieven te bepalen; en sulks vermits haar Supplt:tes volstreckt onvermogen tot lasten van 't Gemelde Huis of dese Stadt.
T'Welk doende &ca J: vandr. Bank, Procureur.
+
De kamere alvorens te disponeren stelt dese Reqt. in handen van de Heeren Backus en Hr. Onderwater, Schepenen deser Stad omme denselven nader te Examineren en Hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 23e Julij 1776. Ps. Hoeufft.
+
Heeren Commissarissen Stellen dese Req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad omme Hun Ed. Achtb. te dienen van berigt. Actum den 23e Julij 1776. Ps. Hoeufft.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs. gezien ende geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, alsmede den nevenstaande Requeste accordeert de Supplt.te hare verzoek, qualificeert dezelve, omme haren zoon Aalbert Rosendaal weder te mogen doen Confineren uit gem: Stads Krankzinnig en beterhuis voor den tijd van twee Jaren tot lasten van 't zelve huis.
Actum den 5e Septb: 1776. Ps. Hoeufft.
+
[voorkant] Geregistreerd.
REQUESTE Jenneke Baars weduwe van Gijsbert Rosendaal Supplt.
Om haar Soon Aalbert Rosendaal te moogen confineeren. Vandr. Bank, Procur.
In handen van Hr. Hoeufft, Bakkus en H. Onderwater 23: Julij 1776.
Hr. Commisss. in handen van de Hr. regenten van t Stadskrankzinnig en beterhuijs 23 do.
Fiat voor 2 jaren ten laste van voorn. huijs. 5: Sept. 1776.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.