Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-04-1763 Dirk Biervelt


(Voor den Armen) Aan de Edele grood Agtbaere Geregten en Camer Judiciteel der Stad Dordrecht.
Broederen Diaconen der Nederduijtscje gereformeerde gemeijnte binne de Stad Dordregt geven Reverentelijk te kennen, dat onder het Vijfde quartier bedeelt word Dirk Biervelt die zedert eeni(e)ge ruijme tijd zeer getroebleert zijnde in de Harssenen, waer voor men met de uijterste vrezen bedugt is, dat hier uijt niet anders dan de uijtersten schaden en ongelukken kunnen proflueeren en mits dien allernoodzaekkelijkst oordeelen dat de gemelde Dirk Biervelt (om zulks te prevenieeren) wierden geconfineert en stads krankzinnig en beter Huijs alhier ter Steden;
Om welke redenen de Supplianten met behoorlijke Eerbied zig adresseeren tot UEdele Grood Agtbaeren aller Ernstig versoekende dat meer gemelde Dirk Biervelt in het genoemde Huijs mag werden geconfineert tot tijd en wijlen dat dezelve van voornoemde ongelukkiege Indisposietie zal zijn hersteld! 'T Welk doende &a.
uijt aller namen der Supplianten Ab: Blussé, Praeses, Dirk Voet, scriba Loco L: van Loon. (Dordt. 26 Maert 1763)

De Camere gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste (en alsoo de kranksinngiheid van Dirk Biervelt volgens informatien van de Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs aan Haar Ed. Groot Achtb. gebleken is) accordeert de Supplianten haar versoek, permitteert mitsdien deselve omme den voorsz. Dirk Biervelt in het opgemelte Huijs te Confineren ter tijd en wijle dat denselve van zijne kranksinnigheid zal sijn herstelt, Actum den 19 April 1763. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Geregistreert. Fiat alsoo de kranksinnigheid van D. Biervelt volgens informatie van H.ren Regenten aan H.E.G.A. gebleken is. 19 Apr. 1763.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.