Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-10-1776 Bastiaan Besemer (Hendrik-Ido-Ambacht)


Karsseboom.
Aan den Hove en Hoge Vierschare van Zuithollant.
Geeft Eerbiedig te kennen Geertje Meesters, Huisvrouw van Bastiaan Besemer, wonende onder Hendrik Ido, dat het vermits het bekende slegte gedrag van haar Man Bastiaan Besemer en tot voorkoming van grote ongelukken, van de uitterste nootzakelikheit zijnde, dat omtrent denzelve, bij wegen van een Confinement of anderzints ordre gestelt werde; Zij mitsdien te raden geworden is een de vrijheit neemt, zig te keren tot UW Ed: Agtb: met ootmoedig verzoek, dat Uw Ed: Agtb: haar Man Bastiaan Besemer, gelieven te doen Confineren, ofte daar ontrent zodanige ordre te stellen, of voorzieninge te doen, als Uw Ed: Agtb: zullen vinden en oordeelen te behoren.
'T Welk doende &a. Anthonij Bax pr.
+
Mannen van den Hove en Hooge Vierschaar van Suijd Holland alvorens te disponeren, stellen deze Requeste in handen van Schout en Geregte van Hendrik Ido Ambagt, om Hun Ed. Agtb. omtrent het verzoek van de Suppl.ten spoedigste te dienen van berigt.
Actum den 21 Oct. 1766. in kennisse van mij (Secretaris absent) A. Pompe van Meerdervoort.

Mannen &ca gezien en geëxamineert hebbende het ingekoomen berigt van Schout & geregten van Hendrik Ido Ambagt, mitsgaders deze nevenstaande Requeste, als mede gehoort het Rapport van de Heeren François Beudt & Mr. Samuël van Hoven tot het overwegen van het verzoek van de Supplt. uit het midden van hun Ed: agtb: gecommitteert, accordeeren aan de Suppl.ten desselfs versoek & ordonneeren dat desselfs Man Bastiaan Besemer, die provisioneel om ongelukken voor te koomen, geplaatst is in het krankzinnig & Beterhuis binnen de Stad Dordrecht, aldaar zal blijven geconfineert, gedurende den tijd van twee jaaren, te rekenen van dien tijd aff, dat denzelve in 't voorsz: Huis is getransporteert, zonder dat het aan de Supplte. zal wezen gepermitteert den gemelden haaren Man eerder uit dit zijn confinement te ligten off langer daar inne te laten, zonder daar toe permissie van dezen Hove & Hooge Vierschaare te hebben verzogt & verkregen. En zal de Suppl.te verpligt zijn
+
ingevallen den voorseijde haare Man inmiddels mogt overlijden, daar van aan den Secrtaris van dezen Hove & Hooge Vierschaare kennisse te geeven. Actum den 21e October 1776. In kennisse van mij Secrets. J. De Witt.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.