Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


06-05-1777 Maria Wiedemans huisvrouw Aalbert van der Steen


Karsseboom.
Aan den Ed: Groot Agtb: geregte & Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft onderdanig te Kennen Aalbert van der Steen, tuijniers Knegt, woonende alhier ter Stede. Dat zijn Supplts. huijsvrouw Maria Wiedemans zig dagelijks verloopt in dronkenschap en allerleij ongeregeltheeden en zoo verre zoo daar niet in werd voorzien niet anders dan grote ongelukken uijt zijn te wagten.
Redeb waar omme den Supplt. zig met alle Eerbied keert tot Uw. Ed: Groot Agtb. ootmoedig versoekende Uw Ed: groot agtb: gem: zijn Supplts. huisjvrouw om reeden boovengemeld, gelieve te dien Confineeren in 't Stads Krankzinnig & beterhuijs alhier dan vermits zijn Supplts. onvermogen ten kosten deeser Steede. T'welk doende &ca. A. van der Steen, L: van der Horst, Procr..
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Van den Santheuvel en Van den Brandeler, Schepenen dezer Stad, omme dezelve nader te Examineren en Hun Ed: Groot Achtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 29 April 177. Ps. Hoeufft.
+
Heeren Commissarien stellen deze requeste in handen van de Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Achtb: te dienen van Berigt. Actum 29 April 1777. Ps. Hoeufft.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heren Commissarissen mitsgrs: gezien en geexamineert hebbende dat berigt van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig & beterhuis binnen dese Stad, als mede den
+
nevenstaande Requeste, Accordeert den Supplts. zijn verzoek, qualificeert denzelven omme zijne huisvrouw Maria Wiedemans te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig & beterhuis binnen dese Stad, tot lasten van 't voorsz. huis, voor den tijd van twee jaaren. Actum den 6 Meij 1777. Ps. Hoeufft.
+
(Geregistreerd) Request Aalbert van der Steen Supplt. van dr. Horst procurer
In handen van Hr. commissn. vd. Santheuvel en v.d. Brandeler 29e April 1777
hrn. commissn. in handen van Hrn. regenten van 't stads krankzinnig en beterhuijs 29: d:
Fiat confinement voor 2 jaeren ten lasten van 't voorsz. huijs. 6 Meij 1777.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.