Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-06-1777 Elisabeth Maria Arends


Aan de Edele Groot agtb: geregte en camere judicieel der Stad Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Roelof Arends burger binnen deze Stad, dat des Supp.ts zuster Elisabeth Maria Arends sedert den Jare 1755 wegens hare slegte conduite van tijd tot tijd zoo meenigvuldigmaal is geconfineert geweest, en dat zij tusschen beide op belofte van beterschap uit het zelve Confinement wederom ontslagen geweest zijnde zulks telkens maar voor zeer korten tijd is geweest; dewijl zij zich tersond na haar ontslag, terstond op nieuws overgaf tot haar vorig en zelfs erger gedrag, dat zij nu onlangs omtrent vijf a zes weken geleden wederom uit haar laatste Confinement, het geen omtrent den tijd van vijf jaren aan den anderen heeft geduurd is ontslagen geworden; Dan dat zij, tot des Suppts. leetwezen, thans gelijk alle de vorige reizen bij haar ontslag, wederom een zoodanig buitensporig gedrag van drinken als andersins is houdende, dat daar van niet anders dan droevige gevolgen en meerdere smerten en schande te dugten zijn; Redenen waarom de Suppt. de vrijheid neemt aan Uw Ed. Gr. Agtb. zich te adresseren met ootmoedig verzoek dat zijn voorn. Zuster Elisabeth Maria Arends op nieuws moge worden geconfineert in het stads krankzinnig en beterhuis alhier, en zulks tot lasten van het zelve Huis.
't Welk doende Roelof Arends, J.H. Schultz van Haegen
+
De Kamere Stelt deze Reqte: in handen van de Heeren van Tets en Schellebeek, Schepenen dezer Stad, Omme denzelven vader te Examineren, en als dan daar op Cum plena zodanig te disponeren, als Hun Ed: Achtb: zullen vinden te behoren. Actum den 15 Meij 1777. Ps. Hoeufft.
+
Heeren Commissarissen cum plena gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert den Supplt. zijn versoek, qualificeert den zalven omme zijne zuster Elizabet Maria Arends, bij provisie te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad en Stellen inmiddels deze in handen van de Heeren Regenten van 't voorn: huis, om hun Ed. Achtb. te dienen van Hun Ed: schriftelijk berigt. Actum den 15 Meij 1777. Ps. Hoeufft.
+
Heren Commissarissen cum plena, gezien hebbende 't berigt van Heeren Regenten van het Stads Krankzinnig & beterhuis binnen deze Stadt als mede den vorenstaande Requeste, accorderen den Suppliant zijn versoek, qualificeren denzelven, omme zijne zuster Elizabet Maria Arends geconfineert te houden den tijd van twee Jaaren, tot lasten van 't voorsz. huis.
Actum den 5e Junij 1777. Ps. Hoeufft.
+
Aan den Ed: Groot agtb. Geregte en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven onderdanig te kennen Roelof Arends en Elizabeth Maria Roels Egtel: woonende binnen deze Stad, dat hunlieden Supplten. Dochter Elizabeth Maria Arends, om derzelver slegte conduites, verscheide maalen is geconfineert geweest, en omtrend vijf maanden geleden op sterke belofte van beterschap, uit het laatste confinement, in 't Stads Krankzinnig en beterhuis alhier ter Stede, door Uw Ed: Groot agtb. gunstig is ontslagen, doch in plaatze van aan haare goede belofte te voldoen, zedert eenige tijd, wederom een buitensporig gedrag van drinken, als anderzints is houdende, daar niet anders als droevige gevolgen van te duchten zijn; tot voorkoming van dien, noodzakelijk wederom dient te worden geconfineert; Redenen waaromme Supplten., hun toevlugt nemen, tot UEd: Groot agtb:, Onderdanig verzoekende, dat de voorn. hunne Dochter Elizabeth Maria Arends, werden geconfineert, in 't Stads krankzinnig en beterhuijs alhier ter Stede, tot lasten van 't zelve huijs, Echter te vreden zijnde, daarinne zoo veel te Contribueeren, als den Staat van hun Suppl.ten boedel zal Permiteeren, te weten vijftig guldens in 't jaar en de nodige kleederen, welke Somme de Suppl.ten. zich verbinden telkens naar behooren te zullen voldoen, zullende der Supp.lten andere kinderen, daar ook voor in staan verzoekende zeer Ootmoedig, dat UEd: groot agtb. hier mede genoegen gelieven te nemen, zonder dat de Suppl.ten gehouden moge wezen om meerder verzekering daar van te doen.
't Welk doende uijt naem der Supplte. Jan van der Star 1768 procr.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt den Requeste in handen van de Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, omme hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed: Consideren en advis. Actum Dordrecht den 15 decb. 1768. Js. Karsseboom.
+
Edele Groot achtbaere Heeren. Ter obediente en voldoeninge aen den appoinctemente van UEd: Gr. Achtb. van dato den 15e December 1768 op de Requeste van Roeloff Arends en Elisabeth Maria Roels Egtelieden, wonende binnen deze Stadt tenderende verzoek omme hen lieden Suppl.ten Dogter Elisabeth Maria Arends om daer bij gemelde redenen in ons stads krankzinnig en beterhuijs tot lasten van het zelve te mogen confineren onder offerte niet te min omme daerinne Soo veel ter Contribueren, als den staat van hun Suppt. Boedel zal permitteren te weten vijftig guldens in 't jaer en de nodige klederen, waer voor voorn. zij Supplte. zeggen zig te verbonden om dezelve telkens na bij horen te sullen voldoen, en dat hun Supplt. andere kinderen daer voor ook zouden in staen zonder nogtans gehouden te zijn om meerdere versekering daer van te doen. Zoo hebben wij de een UEd: Gr: Achtb: bij dezen te berigten Dat bij aldien uEd: Gr: achtb: zullem oordelen, dat de Suppltn. voorn. Dogter zoude behoren te worden geconfineert 't zelve Confinement ten laste van ons voorn. Gods huijs uijt aenmerking van de omstandigheden van der Supplten. zouden kunnen worden gedecerneert mits egter dat de Suppltn. en der zelver andere kinderen in staen en sig verbinden omme te voldoen aen de voorsz. offerte en beloffte bij den opgemelden requesten gedaen, ter weten omme Jaerlijks gedurende het Confinement van gemelde haere Dogter en suster te betaelen eenen summa van Vijfftig guldens en haer van de noodige Klederen te versorgen waer meden vertrouwenden aen het gerequereerden van UEd: Gr: achtb: voldoen te hebben beveelen wij UEd: Gr: achtb. en Gods protexie en Blijven Edele Groot achtbare Heeren.
Dordregt 20e December 1768.
UEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren De Regenten van 't stads Krankzinnig en Beterhuis. Ter Ordonnantie van dezelve als Rentmr. C: Brender à Brandis.
+
De Kamere alvorens te disponeren, Committeert de Heeren de Back en Beelaerts, Schepenen deezer Stad, omme den vorenstaande Requeste nader te Examineren, en Hun Ed: Gr: achtb: dienen van Hun Ed: Consideratien en advis; Actum den 15 decb. 1768. Js. Karsseboom.
+
De Kamere gehoort hebbende 't Rapport van Heren Commissarien mitsgrs gezien 't bericht van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, als mede den nevenstaande Regueste Accordeert de Supplianten haar versoek, qualificeert dezelve om haar dogter Elizabet Maria Arends te Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis alhier ter Stede, tot lasten van 't zelve huis, mits contribuerende vijftig guldens in 't jaar en de nodige klederen, en dezelve Somma telkens naar behoren voldoende en haare andere Kinderen daar ook voor instaan; Actum den 22e december 1768. Js. Karsseboom.
+
Bekennen wij ondergeschreven kinderen van voorn. supplten. in te staen en ons bij dezen te verbonden tot het praesteren en na komen van den Inhoude van den vorenstaende appoinctemente.
Actum Dordreght den 3e April 1769. Roelof Arends Junior, Jan Arends, Catharina Arends

(Fol: 121) Requeste Roeloff Arends en Elisabeth Maria Roels Egtel. Suppltn.
J. van der Star Procureur
Elisabeth Maria Arents den 22e December wegens kwaede conduites bij appoinctement voor den tijd van 2 Jaaren geconfineert vide Register Fol: 1verso.
In handen van Hr. Regenten van Stads kranksinnig en beterhuis van berigt 15 Dec 1768
Pr. van der van Hr. Commissn. de Back en Beelaerts 15 Dto.
Fiat solvit 4:40 + 1:16:0 = f 6:-:- 22do.
In handen van Hr. Commiss.n van Tets en van Schellebeek cum plena 15 Meij 1777
Fiat bij provisie confinement, en stellende inmiddels dezen in handen van de Hrn Regenten van het Stads krankzinnig en beterhuijs om bercht 15: do
Commissn. c. plena fiat confinement voor 2 jaaren voor laste van 't huis. 5 Junij.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.