Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-05-1777 Catharina van Driel huisvrouw van Matthijs Berkman


(Voor den Armen)
Aan de Ed: Groot Achtb: Gerechte en kamere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geven reverentelijk te kennen Boekhouder, en diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde Diaconie Armen deser Stad, dat zij Supplt.ten onder 't Vierde Quartier zijn bedelende een Catharina van Driel Huijsvrouw van Matthijs Berkman, dewelek zig zoo verre in dronkenschap te buijten gaat, dat daar uit niet anders dan nadelige gevolgen te wagten zijn; Redenen waaromme de Supplten zig keren tot UEd: Gr: Achtb: ootmoedig versoekende dat uEd: Achtb: de voorn: Catharina van Driel gelieven te doen Confineeren in 't Stads krankzinnig en beterhuijs dezer Stad, ten koste en laste van het voorsz: huijs, en dat voor zodanige tijd als UEd: Gr: Achtb: zullen oordeelen te behoren.
T'Welk doende etc. Roeland Leonard van Dam, boekhouder, Jacob Vriesendorp, praeses, Adolff Hordijk, Schriba Diacon, J:H: Schultz van Haegen procureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt den Requeste in handen van de Heeren van de Wall & van Schellebeek, schepenen dezer Stad, Omme den zelven nader te Examineren, en Hun Ed. Gr: Agtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 13e Meij 1777. Ps. Hoeufft.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs. gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaande requeste, accordeert de Supplte: hun versoek, qualificeert dezelve omme Catharina van Driel huisvr: van Matthijs Berkman te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijden van twee jaren, tot Lasten van 't voorsz. huis, Actum den 15e Meij 1777. Ps. Hoeufft.
+
[voorkant] (Geregistreerd) Rquest van Boekhouder en diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde Diaconie Armen deser Stad Suppltn., Schultz van Haegen, Procureur
+
In handen van Hrn. commissn. v.d. Wall en H. Schellened 13: Meij 1777.
Fiat confinement voor 2 jaren tot lasten van het Stads krankzinnig en beterhuijs 15: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.