Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-06-1777 Neeltje Verrijp huisvrouw Johannes Leeuwenburg, ontslag


Dewijl Johannes Leeuwenburg onzen inwoonder aan ons Schout & Schepenen van Klaaswaal geëxhibeert & vertoond heeft een schriftelijk declaratoir van E:L: v.d. Horst, Binnevader van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen Dordrecht van dato 29 Meij 1777, dat Neeltie Verrijp, huisvrouw van den voorn. Johannes Leeuwenburg, dewelke in den voorleden Jare 1776 ingevolge den appoinctemente van permissie & authorisatie op de Requeste van denzelven Johannes Leeuwenburg in dato 5 Juli deszelve Jaare bij ons aan hem verleend, in het voorz. Beterhuis is geconfineert. Sedert eenige Maanden zo verre in bedaardheid van zinnen en Stilheid ingedraginge is toegenomen, en van hare krankzinnigheid hersteld dat zij onder de Samenleving kan worden toegelaten, en bequaam is ter waarneming van huislijke bezigheden met versoek van meergenoemden Johannes Leeuwenburg hem te willen permitteren en authoriseren om de voorn: zijne huisvrouw Neeltie Verrijp, uit het voors. beterhuis wederom te ligten en ten zijnen huize over te brengen zoo hebben wij schout & schepenen voornt. hem Requirant daar toe onse permissie en authorisatie wel willen verleenen, gelijk wij bij dezen onsen appoinctemente ook met er daad zijn doende.
Actum in onze vergadering op Klaaswaal voornoemt, den 21 Junij 1777. Ter ordonnantie van dezelve M:V:Halteren.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.