Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-04-1777 Hermanus Pop


Extract uijt het Register der Resolutie van den Gerechte der Steede en Lande van Willemstadt.
Vergadering van den Gerechte Gehouden op Zaturdag den 26e April 1777.
Schouteth, Burgermeester en Scheepenen gezien en geëxamineert hebbende de Requeste van Adriana van Eeckeren, Huijsvrouw van Hermanus Pop, mr. Koorn moolenaar alhier ter Steede, houdende verzoek, omme uijt Hoofde van het Wangedrag en aller slegste conduites van Haar gem: Man, ende daar uijt te dugtene Onheijlen &a, en de eerste Plaats denzelven te Ontzetten van de mannelijke en Vaderlijke authoriteijt en Voogdij Oover Haar Suppliante en zijne minderjaarige kinderen respective, en zoo noodig geoordeeldt wordt, een ander in deszelfs Plaats met de Voogdij Oover de gem: Kinderen te Charcheeren; En ten tweede om haar Suppliante te Authoriseeren om den gem: Haaren Man te doen Confineeren in een of ander tugt Of beeter huijs, en dat Wel bij Provisie voor zoodaanige Termijn van Jaaren als Hun Ed: Achtb: zullen noodig Oordeelen; Neemende zij Suppliante daar bij aan, Om de Jaarlijkse en andere Kosten, daar toe Vereijscht wordende te Zullen Inporteeren, draagen en betaalen; als meede geleezen zijnde de attestatien en beweijzen welke zij tot adstructie van het beijgemelde Requeste geposseerde, daar bij heeft Oovergelegdt, mitsgaders daar op gehoord de naeste hier Present zijnde bloedverwanten van den Gem: Adriana van Eekeren, als ook de twee oudste kinderen van denzelve Hermanus Pop en Haer Suppliante, waar van den Eene, te weeten de Zoon, aen Ouderdom van Omtrendt twintig Jaaren, en de andere zijnde een dogter den dogter den Ouderdom van omtrend 18 Jaaren berijkt hebben, en welke alle na dat aan Haar het gem: Request distinctelijk was voorgeleezen, den Inhoudt van hetzelven hebben geapprobeert en bekragtigt, met needirige Sollicitatien dat het daar bij gedaane Versoek mogte worden geaccordeert, als weetende Zij, geene andere middelen teegens de verregaande buijtenspoorighheeden en slegte Conduites van Hunnen gem: Swaager en Vader resp:e uijt te denken; Ook daar nog bij in Consideratie genoomen Zijnde de Kennis en bewustheid welker deezen Gerechte, Zoo door Eijge Ondervinding, als door bekkome Informatien van de slegte, goddelooze en schadelijke Conduitens van den voorn. Hermanus Pop Zijn hebbende; Soo is daar Op, na reijpe deliberatie Goed gevonden en verstaan, om tot voorkooming van verdere Onheijlen, en Confusie in de Eerste Plaats ten meergem: Hermanus Pop te Ontzetten van De Mannelijke en Vaaderlijke Authoriteijt en Voogdije Oover haar Suppliante en zijne Kinderen Zoo als Hij daar van Ontzet wordt bij deezen; en ten tweede om aan de Supliante te verleenen Authorisatie, zo als aan Haar verleendt werdt bij dese, Om denzelven Haaren Man bij provisie voor den tijdt van Een Jaar, op eene verzeekerde Plaats te bestellen, en daar na toe te voeren; mits dat het zij op Zoodanig eene waar aan geen infamie geattracheert is, en dat zij Suppliante ingevolge derzelver belofte, en aanneeming, daar toe de noodige Kosten en Onderhoudt zal moeten betaalen en draagen.
Aldus gedaan en Geresolveert in Onze Vergaadering op den Stadshuijzen van Willemstadt op dato voorsz: (waaren geteekendt) J: Leijendekker, Anonie Sam, Nijs van Draalst, Jan van den Bergh, Offic., Hendk. van Waldtt, C:J: Maris, R: Meijsberg (Onderstond) mij meede present (en was geteekendt) P:V:Oldenborgh Secrets;
Accordeert voor zooveel uit geëxtraheerde aangaat, met het voorsz: Register W(ille)m Stadt in dato voorsz. P:V:Oldenborgh, Secrets.
+
Hermanus Pop, in 't Stads Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht ingenomen den 28 April 1777 in de Tweede Classis.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.