Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-11-1777 Mechtella Maria van Hardeveldt weduwe Lansel


(Tromer)
Heeren Schout en Scheepenen der Stadt Heusden, gezien en geexamineert hebbende de Requeste door ofte van weegens Samuel van Hardeveldt Predikant te Valkenburg, Arie van der Mouw, en Allegonda van Hardeveldt Echte lieden, woonende te Valkenburg voornt., En Karel Willem van Hardeveldt beroepen Predikant te Maade en Drimmelen, aan ons Gepresenteert waar bij zij Supplianten in Sunstantie te kennen zijn geevende;
Dat gedeurende Een veel verloop van Jaren hunnen Zuster Mechtella Maria van Hardeveldt weduwe Lansel, in weerwil der vriendelijke en dikwerff herhaalde waarschowueingen aan haar gedaan, Zig Daaglijks aan Sterken dranken te buijten gaat, zoo verrre, dat zij daar door menigmaal En openbaar voorwerp van veragting en bespotting geweest is;
Dat zij Supplianten wel gebragt hebben dezelv hunne Zuster buijten de mogelijk te stellen om aan Eenige dranken te kunne koomen, dog dat Zij Supplianten gezien hebben dat hunne Zuster voor dat quaat ten ongemeene Passie is blijve behouden, en daar aan Zodanig verkleeft is, dat zij geen Swaarigheid maakt meubilaire Goederen off al het geen zij machtig kan weerden voor geld te verkoopen, om haar kwaade lust
+
daar door te voldoen.
Dat Zij Supplianten vertrouwd dat dit wangedrag van gem: hunne Zuster aan ons en Een ider bekend kan zijn, en daar omme tot menagement van kosten, geene attestatien off bewijzen, van die hun geallegueerde aan hunne Requeste hebben geannexeert, tenzij wij die kwaame te Requireeren, Zoude zij Supplianten die doen Suppediteeren;
Dat Zij Supplianten gem: hunne Zuster niet verder kunnen doen inwoonen, daar door de Droevigste gevolgen te vreezen, en daaromme tot welweezen, van dezelve, en tot voorkooming van verdere Schande voor de famillie de Supplianten Weshalven Sig keerde tot ons, ootmoedig versoekende Speciale authorisatie omme meergem: hunne Zuster voor Eenige tijd te mogen brengen op Een verzeekerde plaats binnen de Stadt Dordrecht, ten bewijze van E:L: van der Horst, binnen vader in het Stads krank zinnig en verbeeterhuijs, off in Een der verbeeterhuijzen binnen deeze Provintie, tot tijd en wijlen zij van voorsz: wangedrag sal zijn gecorrigeert, ende Supplianten gezamentlijk Zullen goedvinden haar in Vrijheid te Stellen, en voorts aucthorisatie op den Heer Subsistuut Drosjard den dikgemelde hun Supplianten Zuster na voorn. verseekerde Plaats te Transporteeren; Soo ist, dat wij, gelet hebbende op het voorn. te kennen geeven van de Supplianten en op het verzoek door dezelve gedaan, en de Noodsaakelijkheid daar van bewust zijnde; de supplianten bij deezen Aucthoriseeren en Permitteeren omme hunne Zuster Mechtella Maria van Hardeveldt weduwe Lansel, voor Eenigen tijd te mogen brengen op Een verzeekerde plaats binnen de Stadt Dordrecht ten huijze van E:L: van der Horst, binnen vader in het Stads krank-zinnig en verbeeterhuijs, omme aldaar te verblijven tot tijd en wijlen dat zij van haar voorsz. wangedrag zal zijn gecorrigeert, ende Supplianten gezamentlijk zullen goedvinden haar werden in Vrijheid te Stellen qualificeerende Wijders den Heer Subsistuut Drossard, Omme de Supplianten in deeze te kunne assisteeren, en gem: hunne Zuster na voorsz: verzeekerde Plaats te Transporteeren. Aldus verleent geaucthoriseert en gequalificeert ter Raadkamer der Stad Heusden heeden deeze 21e November 1777.
Ter ordonnantie van dezelve T:C:Tromer
+
Wel Edele Gestrenge Heer.
Dewijl we verstaan hebben, dat de WelEd: Heeren Regenten van het verbeterhuis te Dordrecht genoegzaam blijken hebben vernomen aangaande de beterschap van onze Zuster de Wed.e Lansel, Zoo geven we, bij deezen, er ook onze toestemming aan, dit de zelve uit haar Confinement en dat Huis weder, hoe eer hoe beter, ontslagen, en dus in vrijheid gesteld worde; authoriseerde onzen Veelgeachten Broeder Ds. K.W. van Hardeveldt, Pred. te Made en Drimmelen, dat zijn Eerw ontslag voor gemelde persoon verzoeke, ook van ontzentwege daar zulks behoore te geschijeden, terwijl nu ook het voorneemen van zijn Eerw. moeten goedkeuren dat zijn Eerw. Haar elders en eenig ordinair Huis bestellende, zal trachten te zorgen dat de zelve daar onder eenig opzicht zijn moogen. Na de eer gehad te hebben Uw Ed. Gestr: dit aldus te melden, om ten fine voorschreeven te moogen dienen en ons in Uw Ed. veel geëstruieerde Gunst te hebben aan bevolen, verblijven de met alle hoogachting. Wel Ed. Gestr. Heer, den Wel Eds. ootmoedige dienaar en Dienaressen S.V.Hardeveldt Az, Arij van der Mouw, Allegonda Klara van de Mouw geb. van Hardeveldt. Valkenburg 19 Nov. 1770.
+
Ik Ondergesz: Subst. Drossaard van stad en Lande van Heusden authoriseerend d'Heer C.W. Probsting omme in mijne naam en van mijnentweegen bovengem. M.M. van Hardeveldt wed.e Lancel, na opgem: verbeeterhuijs te Transporteren. Actum Heusden den 26e Novemb. 1777. A:V:Gerlach.

Vergadering en salaris geremitteerd solvit segel 15 stvs.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.