Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-04-1763 Thomas van Diepenbruggen


(voor een Godshuis) Extract uit de Resolutien van de Ed: Gr: Achtb: Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Dingsdag den 28e April 1763.
De Heer Hoofdofficier Mattheus Rees, heeft aan Hun Ed. Groot Achtb: uit naam van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis voorgedragen, dat Thomas Diepenbruggen, ingevolge de Resolutie van Hun Ed. Gr: Achtb: van den 28 Septb: 1762, bij provisie in Stads Krankzinnig en beterhuis geconfineerd was, tot dat bij Hun Ed. Gr. achtb. op 't Request bij de moeder van gem: Thomas Diepenbruggen presenteren, zal zijn gedisponeerd; dat gem: Thomas Diepenbruggen van zijne Krankzinnigheid als nu hersteld, en 't Request door de moeder van denzelven nog niet gerepsenteerd zijnde, hij de eer had Hun Ed. Gr: Achtb: in bedenking te geven, of Hun Ed: Gr: Achtb: zouden kunnen goedvinden gem: Thomas van Diepenbruggen uit deszelds Confinement wederom te ontslaan.
Waar op gedelibereerd, en de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis voor hunne attentie bedankt zijnde, hebben Hun Ed. Gr. Achtb: goedgevonden en verstaan den gem: Thomas van Diepenbruggen wederom uit deszelfs Confinement in 't gem: Huis te ontslaan.
En zakl Extract dezes gegeven worden aan de heeren Regenten van 't bovengem: Stads Krankzinnig en beterhuis, om te Strekken tot hunne informatie. Accordt. met de voors. Resolutie. Jb. Karsseboom.

[ACHTERKANT] f 218 + f 149-4 = f 510-4 ...

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.