Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-12-1777 Jan van der Hoeve, ontslag Blauwhuis


Aan de Edele Agtbare Heeren van de Magistraat en Gerechte der Steede Vianen.

Geeven met alle verschulde Eerbied te kennen Geertruij van Noorle, als moeder Adrianus van der Hoeve, eenige broeder Mitsgaders Henrikus Gerardus Hammius, als in Huwelijk hebbende Cornelia Anna van der Hoeve, en Francois van Lakerveld, als in Huwelijk Anna Hermanna van der Hoeve, en alsulks de twee Kaatsgem. als zijnde de eenige twee aan behuwde Broeders van Jan van der Hoeve als nog Geconfineerde in t Blauwe huis tot Dordrecht.
Dat de eerste Suppliant op sterke persuasien van Maria Magdalena Castelijn, Huisvrouw van voornoemde Geconfineerden in den Jaare 1775 zig met deselves bij Requeste aan UEd. Agtb: heeft geaddresseerd gehad, en ten oorsaake van Eenige irriguliere conduites van der Supplianten gemelte zoon en Broeder respective versogt dat het aan de aldaar Supplianten mogte weesen gepermitteerd denselven Jan van der Hoeven voor den tijd van vier Jaaren te Confineeren in het blauwe huijs te Dordrecht. Dan dat het UEd Agtb. behaagd heeft bij Appointement van den 18 Decemb. 1775 Disponeerende op de voorz. Requeste het versogte confinement te verleenen alleen voor den tijd van twee Jaaren. Dat ook den Suppplianten zoon en Broeder in kragte van dat Appoinct.t met er daad in het voorz. blauwe huijs tot Dordrecht was Geconfineerd geworden, en zig aldar nog actueel bevind;
Dat de Supplnten van tijd tot tijd tot hunne eenige blijdschap zijn geinformerd en dadelijk ontwaar geworden, dat hunner geconfineerden zoon en Broeder zig zederd bij Confirmatie aldaar op een seer ordentelijke wijse gedraagd, en wel zodanig als aan uEd Agtb. uijt de geannexeerde Declaratoiren appareeren kan waar meede dan ook de Supplianten vermeenen, alle reedenen van een Langdurige confinement volkoomen te zijn gecesseerd en opgehouden; en het heijlsam oogmerk van alle Confinementen te zijn berijkt; deesen aangemerkt keeren de Supplianten; als de naastbloed verwanten van meergemeldte Jan van der Hoeve Zig tot UEd Agtb. zeer reverentelijk versoekende, dat door uEd. Agtb. den selven hunnen Zoon en broeder met het Expireeren van de voorz. twee Jaaren uijt zijn voorz. Confinement te Dordrecht moge worden ontslagen en dat daar van aan de Supplianten mogen worden verleendt appoinctement in formam en in Cas van Deliberatie off communicatie, dat na mondelijk en Summier verhoor, moge worden gedisponeerd, Zo als zal worden bevonden te behooren. dit doende &a R: Ockerse, Procureur.

+

Magistraat en Geregt ordonneeren de Suppliante om met en benevens Maria Magdalena Casteleijn Huijsvrouw van Jan van der Hoeven te Compareeren voor Heeren Commissarissen Maandag den 1e dec. 1777 des morgens ten tien uuren om op den inhoude van deeze Requeste te werden gehoort.
Actum in Vergadering van Magistraat en Geregte den 19 Novemb. 1777. ter Ordonnantie van dezelve. A. Schrevelius.
+
Magistraat en Geregte gehoord het rapport van Heeren Commm. consenteere in de versogte Relaxatie en ontslag van Jan van de Hoeve uijt deselvs Confinement het Blaauwe Huijs te Dordrecht, jeegens den 18: deezer. Actum in vergadering van Magistraat en geregt den 1 Decemb. 1777. Ter ordonn: van dezelve A. Schrevelius.

+

[voorkant] Requeste van Geertruij van Noorle cum suis.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.