Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-05-1778 Maijke Pancras huisvrouw Pieter Pottaar


(VOOR DEN ARMEN)Aan de Ed. Gr. Agtb. Heren van den Geregte en Kamere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geven eerbiedig te kennen Boekhouder en Diaconen van de Nederduitsche gereformeerde Diaconie Armen deser Stad dat sij Supplt. onder het derde quartier sijn bedelende Pieter Pottaar en desselfs Huisvrouw Maijke Pancras dat dezelver Maijke Pancras sodanig in haar geheugen is geslagen dat daar uit niet anders als nadelige gevolgen te wagten sijn indien deselve niet werd bewaard.
Waarom de Suppl.ten Sig keren tot UEd. Gr. Agtb. ootmoedig versoekende dat UEd. Gr. Agtb. de voorn. maijke Pancras gelieve te doen confineren in het Stads Krankzinnig en beterhuis deser Stad ten kosten en Lasten van het zelve Huis en dat voor soanige tijd als uEd Gr. Agtb. sullen oordelen te behoren.
tWelk doende &a. Roelandt Leonard(Lionard) van Dam Boekhouder, J. van Laren, Praeses, A. de Raat, Scriba, J.H. Schultz van Haegen, Proc.

+

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren van de Wall en Onderwater van Putershoek, Schepenen dezer Stad Omme denzelve nader te Examineren en Hun Ed. Groot Achtb. te dienen van Hun Ed: Consideratien en Advis. Actum den 7e Meij 1778. Ps. Hoeufft.
+

De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgr. daar gezien en geeëxamineert hebbende den nevenstaande Requeste, Accordeert de Suppllt. hun versoek, qualificeert dezelve omme Maijke Pancras te mogen doen confineren in 't Stads Krankzinnig & beterhuis binnen dese Stad, tot Lasten van 't zelve huis voor den tijd van twee jaaren. Actum den 19e Meij 1778. Ps. Hoeufft.
+

[voorkant] (Geregisteerd) Request van Boekhouder en Diaconen der Nederduitsche diaconie Armen deser Stad Supplten.
Schultz van Haegen, Procureur
in handen van Hr Commiss. v.d. Wall en Onderwater van Puttershoek.
Fiat confinement ten lasten van het stads krankzinnig en beterhuijs voor den tijt van 2 jaren 19: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.