Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-11-1778 Margreta Kroese, dienstbode François Bongers


Aan de kamere Judicieel te Dordregt.
Geeft reverentelijk te kenne François Bongers, Borger dezer Stad, Dat zijne Dienstmaagd Margreta Kroese, na desselvs beste kennisse gebore te Schevelingen, Eenige tijd is getroubleert geweest in haere herssenen, zoo dat deselve bewaring heeft nodig gehadt, en zulks niet is beterende, den Su[ppltt. niet langer convenieert om haar in zijn huis te houden, en dewijl dezelve zijnde Dienstmaagd geene familje alhier en heeft en dus den Supplt: daar toe den naasten is;
Zoo keert hij zig tot UEd. groot agtb:, ootmoedig versoekende dat UEd Groot agtb. hem van de beqaring van de voorsz. zijne Dienstmaagd gelief te ontslaan, end eselve te verseekren op zoodanigen wijze als UEd groot agtb: zullen oordeelen te behooren (onderstond) tWelk doende etc. (en geteekend) Francois Bongers, Pieter Roos Lt.zn, Prokureur.
(in margine stond)
De kamere alvorens finaal te disponeeren stelt deze Requeste in handen van de heeren van der Meij van der Linden en Stoop, Schepenen dezer Stad, omme denzelven nader te Examineren en daar op cum plena zodanig te disponeren als hun Ed. agtb. zullen vinden te behooren. Actum den 30e Julij 1778 (was geteekendt) Ps. Hoeuft.
(nog stond)
Heeren Commissarissen conventeeren in t Provisioneele confinement, en stellen deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme hun Ed: agtb: te dienen van berigt, Actum den 30 Julij 1778 (geteekendt) Ps. Hoeufft.
(alnog stond voor appoinctement)
De kamere gehoort hebbende het Rapport van heeren commissarissen mitsgaders gezien eng examineert hebbende den Inhoude van de nevenstaande requeste accordeert aan den Suppt. deszelfs verzoek en vind mitsdien goed, dat zijne dienstmaagd Margrita Kroese zal blijven geconfineert voor den tijd van twee Jaaren in het Stads en beterhuis binnen deze Stad, tot lasten van t zelve huis, egter zodanig, dat door den Suplt. aan Heeren Regenten van t zelve huis zal moeten worden overgegeven zodanige geoederen en gelden, als aan gem. Margrita Kroese toebehoren, of wegens verdiende huurloonen nog zoude mogen te vorderen hebben, volgens specifique Inventaris of notitie daar van te formeeren, ten einde des noods, geheel of ten deele zoo verre zulks zal konnen strekken uit de voorsz. goederen en gelden te vinden het dedommangement der kosten van de alimentatie van gem. Margrita Kroese, zoo als Regenten na omstandigheeden in redelikheid zullen oordelen te behoren. Actum den 5 Novb. 1778 (geteekend) Ps. Hoeufft.
Accordeert deze copie met voorsz. Requeste & appoinctementen Dordt. den 1e November 1778. F. Pistorius, Notaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.