Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-05-1779 Jan Hoogelande, 7 jaar in beterhuis


Extract uit de Notulen van Burgemeesters en Raaden Regeerders der Stad Goes.
Raad Saturdag den 29 Meij 1779.
Is geleezen de Requeste van Neeltje De Leeuw, weduwe van Fredrik Hoogelande, waar bij te kennen geeft, dat zij met haaren man zich genoodzaakt heeft gevonden om haaren Zoon Jan Hoogelande, met auctorisatie van Hun Ed: Achtb. te confineren in het Krankzinnig en beter huisj te Dordregt, alwaar dezelve nu den tijd van zeven jaaren heeft gezeeten en zich, blijkens eene verklaaringe van den binnenvaader van het voorsz: huijs, geduurende zijn Confinement wel en ondergeschikt heeft gedraagen, verzoekende dat Hun Ed. Achtb. haar gelieven te auctoriseeren om haaren gem: zoon uit zijn confinement te ontslaan; waar op zijnde gedelibereerd is goedgevonden en verstaan het voorsz. verzoek te accorderen, gelijk geschiedt bij deezen, aucoriseerende de Suppliante haaren Zoon Jan Hoogelande uit het krankzinnige- en beterhuijs te Dordrecht te relaxeeren.
Accordeerd met voorsz: Notulen. Antoni Ossewaarde.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.