Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-04-1779 Anthonij van Velthoven


Extraact uit het Register der Resolutien van mijne heeren van de Magistraat der Stad Bergen op den Zoom.
Dingsdag den 9e Maart 1779.
Op de Requeste gepresenteert bij Marinus Wagthoven, wonende tot Tholen, en Gasparus Arnoldus Stouters, In qualiteit als Curators over den persoon en goederen van Anthonij van Velthoven gedelibereert Sijnde is goedgevonden en geresolveert, de Supplten. of wel ider in het bijsonder, te authoriseren en qualificeeren gelijk dezelve geauthoriseert en gequalificeert worden bij dezen, ten eijnde den persoon van hunnen schoonbroeder Anthonij van Velthoven, teegens den 10e Augustus aenstaende, of so veel eerder als het de Suppl.ten Convenabel sullen oordeelen uit het Confinement waer in den gem: van Velthoven sig tot Dordregt bevind over te neemen
Blijvende &a. Accordeert met het voorsz: Register voor so veel 't geextraheerde aengaat, daer tegenms gecollationeert dezen 16: April 1779. J:J: De Boet.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.