Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-06-1779 Catharina van Sprang weduwe Davit Lantsdouw


(Voor den Armen) Aan de Kamer Judicieel der Stad Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche Hervormde Gemeente binnen deze Stat, dat door hun bedelt weert, Ene Catharina van Sprang, weduwe van wijlen Davit Lantsdouw, dewelke zedert enige Tijt met Krankzinnigheit is bezigt, dat zulks van Tijt tot Tijt, meer en meer toeneemt, en thans met kwaataardigheit en Buitensporigheden verzelt gaat Zodanig dat daarvan, niet dan ongelukken zijn te Gemoete te zien.
Mitsdien zig keren tot UwEd. groot Agtb: met verzoek, dat Uw Ed. groot Agtb. dezelve Catharina van Sprang in 't Stats Krankzinnigen Beter Huis binnen deze Stat, gelieven te doen Confineren. TWelk doende &: Pieter Roos Lzn, Procureur.

+

De Kamere Stelt deze Requeste in handen van de Heeren Stoop en Hooft, Schepenen dezer Stad, Omme denzelven nader te Examineren en als dan daar op cum plena zodanig te disponeren als Hun Ed. Achtb. zullen vinden te behooren. Actum den 10 Junij 1779. Ps. Hoeufft.

+

Heeren Commisaarissen cum plena gezoen hebbende den nevenstaande Requeste accorderen de Suppl.ten hun versoek qualificeren dezelve Omme Catharina van Sprang te mogen doen confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad tot Lasten van 't zelve huis, voor den tijd van twee jaaren; Actum den 19 Junij 1779.

+

[voorkant] (Gereg.) Request Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche Hervormde Gemeente binnen deze Stadt.
omme Catharina van Sprang, weduwe Davit Landtsdouw geconfineerd te hebben.
Roos Pr.
in handen van Hn. commissriss. Stoop en Hooft cum plena 10: Junij 1779
Fiat confin.t voor twee jaren ten lasten van t Stadt Krankzinnig en beterhuijs 10 do.;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.