Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-06-1779 Plonia Johanna Gruijter h/v Lucas van Henxtum


Aan de Edele Groot Achtbaare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Scheepenen der Stad Gorinchem en Landen van Arkel Constitueerende de Weth.
Geeft onderdaniglijk te kennen Johanna Anthonia de Reus weduwe van Pleun Gruijter, Borgeresse deezer Stad.
Dat haar Suppliants Dogter Plonia Johanna Gruijter getrouwd met Lucas van Henxtum, ten versoeke van de Suppliante en van gemelde Lucas van Henxtum bij appointement van U Edele groot Agtbaare in dato 25 December 1777, provisioneel geduurende den tijd van twee jaaren off wel tot de nadere Dispositie van u Ed: groot Agtbaare is geconfineert in het verbeeterhuijs te Dordrecht; alwaar dezelve, thans nog is; en haar Deer wel gedraagd volgens Declaratoir van den binnen vader van her gemelde Huijs hier bijgevoegd, zodanig dat de Suppliante veranderd dat dezelve volkomen mireteert im uijt haar Confinement te werden ontslaagen welk ontslag de Suppliante voor haar Dogter genoodsaakt is, alleen en buijten Concurrentie van gemelde Lucas van Henxtem te versoeken aangesien gemelde Lucas van Henxtum zeedert eenige tijd niet alleen Proceduures teegen haar heeft gevoerdt, om waare het mogelijk Dissolutie van het Huwelijk te bekoomen, maar hij ook zig met zijne Huijsvrouw geensints bemoeijt en contrarie zijne verpligting weijgerd de Costen van Confinement meede te betalen.
Weshalven zoo addresseert de Suppliante haar aan U Edele groot Achtbaare ootmoedig versoekende dat u Edele groot Agtbaare appoinctement waar bij de voornoemde Plonia Johanna gruijter uijt haar confinement werde otnslagen.
T'Welk doende etc. Johanna Antonia de Reus weduwe van Pleun Gruijter, als procureur van de Suppliante W:V:Eeten.

+

d heren van de wet der Stad Gorinchem en s Lands van Arckel, gezien hebbende den inhoud van den nevenstaande Req.te en daarbij geproduceerde verklaring, voorts gehoort het declaratoir van Lucas van Henxtum als man en voogd van zijne geconfineerde huisvrouw aan hun Ed. Gr. Achtb. gedaan, waar bij dezelve verklaarde, wel te mogen lijden, dat de ten requeste gemeld Plonia Johanna Gruijter uit het confinement werde gerelaxeert; vinden goed, het verzoek van den Supplt. te accorderen; en dienvolgende bij nadere dispositie en opheffing van der zelver appinctement van den 25 December 1777, de voorn. Plonia Johanna Gruijter uit haar verder confinement te ontslaan.
Actum ter vergadering van de Weth den 21 Junij 1779. Ter ordonn. van dezelve S. Brouwer.

+

[voorkant] Requeste voor Johanna Anthonia de Reus wed. van Pleun Gruijter omme ontslag van confinement van Plonia Johanna Gruijter.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.