Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


17-05-1763 Abraham van Drongelen


(voor een Godshuis) Extract uit de Resolutie van Mijn Ed: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in Hun Ed:e Groot Achtbaere Vergadering genomen op
Dingsdag den 17e: Meij 1763.
Mijn Ed:e Heeren van den Gerechte geinformeert zijnde dat Abraham van Drongelen niettegenstaande hij bevorens wegens sijne slegte conduites was geconfineert geworden, en wederom uijt hetzelve Confinement op Sijne gedane beloften van beterschap was ontslagen geworden, en op Vrijen voeten gestelt; Sig echter daer van niet heeft onthouden, maer in tegendeel, is voortgevaren in dronkenschappen en in een ongeregelt Levens te blijven, houden hebben ten eijnde, hier tegens te voorsien ende Soodanige ergelijke manier van leven te weeren goedgevonden en verstaen, dat bovengem:e Van Drongelen wederom zal worden gebragt in Stads krankzinnig & beterhuijs, en aldaer tot Soo lange zal worden geconfineert, tot dat zig goede gelegentheid zal op doen om denzelven naar de Oost- of West-Indie te laeten vaeren. En zal Extract dezes aen heeren Regenten van voorsz: huijs worden gegeven, om te dienen tot derzelver naerigtingen;
Accordeert met de voors. Resol.t. Ps. Hoeufft.

8 junij 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.