Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-09-1779 Adriaan Noorthoek


(Brouwer) Aan de Edele Groot Achtb. Heeren Drosaard Burgermr. Schout, en Schepenen Constituerende de wet der Stad Gorinchem en s Lands van Arkel.
Geeft zeer Eerbiedig te kennen Bouwdewijn Dijserinck, woonende te Middelburg in Zeeland, voor zich zelfs, en als Speciale last hebbende van Cornelis Noorthoek en Susanna Noorthoek, beide te Middelburg voornt. woonagtig, ingevolge acte van qaulificatie door dezelve onder de hand gepasseert en geteekent den 26 April 1779 hier bij gevoegt Sub A.
Dat de Supplt. zich eenigen tijd geleden aan UEd. Gr: Achtb: bij request heeft geaddresseert met Exhibitie van zodanig Informatien en Ouvertueris, ten opzichte van de Constitutie van desselfs Broeder Adriaan Noorthoek, die uijt kragte van UEd: Gr: Achtb: decreet in dato den 5 Meij 1777 uis geconfineert geworden in een beterhuis te s' Bosch, als hij destijts heeft kunnen bekomen.
Dat uEd. Gr: Achtb. bij appoinctement van den 1 meij 1779 op den voorsz. requeste verleent hebben verstaan, dat den voorn: ADRIAAN NOORTHOEK (vermits UEd. Gr: Achtb. van zijne herstelling neit genoeg overtuigt waren) nog provisioneel voor een Jaar of tot nadere dispositie zoude blijven geconfineert en getransportert zoude worden anar Dordrecht, dat dan ook ten gevolge van dien des Supplte Broeder van S' Bosch is overgebragt naar het verbeterhuis te Dordrecht, met dit aangenaam Effect voor den Suppliant dat hij aldaar naar zijn genoegen Schijnt gelogeert te zijn, en daar en boven genoegzame blijken geeft, die den Supplts. doen vertrouwen, dat zijne Indispositie merkelijk ten goede is verandert, zoals UEd. Gr: Achtb: uijt twee van desselfs brieve, en en van den kastelein F.L. van der Horst annex Sub: B, C en D gelieven te beoordelen;
Dat de Supplt: om in een Zaak van Zulk een delicate natuur als deze volkomen te worden gerust gesteld, en UEd. Gr: Achtb. Conform derzelver Intentie en begeerte, grondig te doen onderricht zijn, nog nadere attestatien ten dezen opzichte te hebben gevordert, Zo als de een en ander hier bij zijn geannexeert Sub Letters E. en F.
Dat de Supplt. zo wanneer hij in aanmerking neemt, den korten tijd, zedert welken zijn meergem. Broeder naar Dordrecht is overgebragt, aan de eene zijde wel naauwlijks kan begrijpen dat zijne ingesteldheid, die volgens het declaratoir van den Castelein in het verbeterhuis te S'Bosch bij het vorig request gevoegt destijds nog Scheen aan te houden; Zo schielijk zoude ten goede gekeerdt zijn; dog dat het aan den anderen kant ook waar is, dat somgeen geen andere reden zom tijds verkeerd te gissen, die er voor een diergelijk declaratoir uit eigen belang zouden kunnen resideren het ongenoegen Waar mede de Geconfineerde zich in zijn vorig Logement bevonden, veel kan hebben gecontribueert tot zijn Somber gedrag en geretireerde levenswijze;
Dat, 't zij hier mede zo 't wil de Supplt. voor hem zelven en in zijn qualiteijt geene vrijheid gevonden heeft, maar zich, ter Voldoening aan uEd. Gr. Achtb. prijswaardige intentie, verplicht rekent, de omstandigheden van Zaken, zo als ze in waarheid zijn, aan UEd. Gr: Achtb: te decourvreren, ten eijnde uijt de beschouwing van 't een en ander naar derzelver meerdere wijsheid te kunnen oordelen.
Weshalven neemt de Suppliant de vrijheid de geannexeerde bewijzen, te brengen onder het oog van uEd. Gr: Achtb. met een ootmoedig verzoek, dat UEd. Groot Achtb: daar op, zodanig requard gelieven te nemen, en vervolgends, al zulke nadere dispositie, ten opzichte van het ontslag van des Supplts. meergem: Broeder Adriaan Noorthoek, te doen, als zullen oordelen te behooren, en daar van aan de(n) Suppts. te verleenen der zelver appoinctement.
tWelk doende &a B: Dijserinnck qq.)

+

de Heeren van de Weth geexamineert hebbende den inhoud van de nevenstaande Requeste en gelet op de eigenhandige brieven van Adr: Noorthoek, als meede op de annexe verklaringe van den docter, en Vader van het krankzinnig en beterhuijs te Dordrecht, en wijders nog op een missive van zijne Zwager B: Dijserink aan den Pr. van Gennep geschreeven, waar in dezelve te kenne geeft voor zig geen zwarigheid te hebben dat favorabel tot 't ontslag van confinement wiert gedisponeert, vinden goed dat de authorisatie tot confinement op de persoon van Adr: Noordhoek bij Appoinctement van deeze (ver)gadering in do. den 1 Meij 1779 (ver)leend, zal werden opgeheeven, zo als geschied bij deeze en werdt den Supplt. gequalificeert om den voorn: Adr: Noordhoek uit zijn confinement waar in zig thans bevint te doen ontslaan.
Actum ter (ver)gadering vande Weth den 15e 7b. 1779. Ter ordonn: van dezelve N: de Gijselaar.

+

[voorkant] REQUEST VAN BOUDEWIJN DIJSERINCK voor zig zelve en qq. om ontslag van Confinement

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.