Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-11-1779 Martinus Adrianus van Meerten


EXTRACT. (Karsseboom)
Aan de Edele Groot Achtbare Heeren Drossaard Burgemesteren Schout en Schepenen der Stad Gorinchem en landen van Arkel constituerende de Wet.
Geven met alle verschuldigde Eerbied te kennen Leonard, Lambertus en Justinus Cornelis van Meerten, wonende den Eersten Suppliant te Arkel en de twee laatste binnen dese Stad. Dat zij Supplianten wegens het slegte comportement van hunnen broeder Martinus Adrianus van Meerten, hem zelve zoo aan een onmatig gebruik van sterke drank, als aan een menigte andere buitensporigheden overgevende, genoodzaakt zijn geworden (wel de zij hier en bij tijds voorsien) in de Maand November 1778 requeste aan uEd: groot Achtb: te opresenteren, ten einde Appoinctement te obtineren, waar door zij niet aleen geauthoriseert en gequalificeert wierden om den voornoemde Martinus Adrianus van Meerten in Een verbeterhuis te doen plaatsen, maar waar bij zij ook tot curators over den zelve geduurende zijn Confinement zoude aangesteld werden; welk Twee ledig versoek UEd. groot Achtb. op het deugdelijk te kennen geven van hun Supplianten op den 20 November des gemelde Jaars 1778 wel hebben gelieven te accorderen, etc uit kragte van welk appoinctement de voornoemde Martinus Adrianus van Meerten ook dadelijk in het beterhuis binnen de Stad Dordrecht geset is gewerden, etc.
Zoo keeren de Supplianten hun tot uEd: Groot Achtb: den voorn: Martinus Adrianus van Meerten uit zijn Confinement gelieve te ontslaan, blijvende nogtans etc (onderstond) twelk doende etc (was getekend) Leonard van Meerten, Lambs. van Meerten, J.s Cs van Meerten als Proc. van de Supplianten, W.A. van Gennip Just.
(in margine stond voor appostille)
De Heren van de Weth der Stad Gorinchem en lande van Arckel gelet hebbende op de nevenstaande Reqte. en annexe verklaring als mede op de positiven in de voorsz. reqte gesteld vinden goed de Supplten. hun geadan versoek te accorderen en dienvolgens bij provisie en in verwagting van een beter comportement de persoon van Martinus Adrianus van Meerten uit zijn Confinement van do 20 Nov. 1778 te relaxeeren etc Actum ter vergadering van de Weth den 1 November 1779 (onderstond) Ter ordonnantie van deselve (was getekend) N: de Gijselaar Hz:

Dat desen Extracte (voor zoo veel het geextraheerde aangaat) Accordeert met het origineel request en opgeslage appoinctement, getuige ik onderges. in Dordrecht residerende op den 24 November 1779. J:H: Schultz van Haegen, Nots. Publ.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.