Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-07-1779 chirurgijn major Diderick Riedewald/Ridewald


Extract uit het Register der Resolutien van den Wel Ed. Gestrenge krijgsraad des Guarnisoens van Gorinchems Krijgsraad gehouden binnen Gorinchem den 21 Jannuarij 1777.
De Wel Edele Gestrenge Heer R: Sulijard de Leifdaal, Collonel Commandant van het Regement van den Lt. Generaal Hertell, en Commandeerende het Guarnisoen van Gorinchem heeft bij memorie aan den (R)Krijgsraad te kennen gegeven, dat etc:
Waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en verstaan zal werden Chirurgijn Major Riedewald, provisioneel zal werden gevoerd in een soogenaamt verbeterhuijs te 's Hertogenbosch, of op zodanige andere plaats, als best zal geoordeelt worden te behoren, om aldaar geduurende zijn Krankzinnigheijd te worden bewaart, en zulx op zodanige conditien; als ten meesten voordelen van voorn: Chirurgijn Major zal mogelijk zijn etc:
(volgt het appoinctement)
Zijne Hoogheid gezien eng eexamineert hebbende de nevensstaande resolutie, heeft goedgevonden deselve, bij desen te approberen.
Gedaan in s Gravehage den 25e Jannuarij 1777 (was getekent) W:Pr:V:Orange. (Lager stont) Ter ordonnantie van zijne Hoogheijd (was getekent) F:J: de Larreij.

Krijgsraad gehouden den 8e Julij 1779 Present etc.
Is gelesen de memorie etc.
Waar op gedelibereert zijnde heeft de Krijgsraad het voorschreve versoek geaccordeert, en den Heer R: Sulijard de Liefdaal etc.
En heeft voorts den gemelden Johannes van Ottenhof geauthoriseert, gelijk deselve geauthoriseert wort om den voornoemden Diderick Ridewald van 's Hertogenbosch te doen trasnporteren naar Dordrecht, en aldaar in het zogenaamde Blauwhuis te palatsen, op zodanige condicien etc.
(volgt het appoinctement)
Zijne Hoogheijd gesien en geexamineert hebebnde de nevensstaande resolutie, heeft goedgevonden dezelve bij desen te approberen.
Gedaan in 's Gravenhage den 14 Julij 1779 (was getekent) W:Pr.v:Orange (lager stont) ter Ordonnantie van zijne Hoogheijd (was getekent) F:J: de Larreij.
Accordeert met het voorz. Register. Adrs: Goetzee, Auditeur.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.