Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-01-1780 Jacobus Nieveen


(Karsseboom) Aan de Camere Judicieel deser Stad.
Geeft reverentelijk te kennen Jacob Nieveen, Mandemakersbaas binnen dese Stad, dat zijn Supplts Zoon Jacobus Nieveen zedert eenige tijd zodanig in zijn verstand is getroubleerd, dat daar niet anders als nadelige gevolgen te wagten zijn, Soo denzelven niet werden geconfineerd.
Waarom den Supplt. de vrijheid neemd van zig te keren tot dese Camere, met ootmoedig versoek dat den Ed. Gr. Achtb. den zelven zijnen zoon Jacobus Nieveen, gelieve te doen Confineren in het Stads krankzinnig en Beterhuis deser Stad ten kosten en lasten van 't zelve Huis, als zijnde den Supplt. en desselfs zoon ten eene male onvermogende, om aan de vereischte kosten te kunnen contribueren en dat tot sodanige tijd, als UEd. Gr. Agtb. zullen oordelen te behoren.
Twelk doende &a uit naam van den Suppt. J:H: Schultz van Haegen.

+

De Kamere alvorens te disponeren, stelt deze Requeste in handen van de Heeren van Ourijk en H. Onderwater, Schepenen dezer Stad, Omme denzelven ander te Examineren en Hun Ed: Gr: Achtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 11 Janu: 1780. Ps. Hoeufft.

+

Heeren Commissarissen stellen deze Requeste in handen van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme hun Ed: Achtb: te dienen van Hun Ed: schriftelijk berigt. Actum den 11 Janu. 1780. Ps. Hoeufft.

+

De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gezien en geexamineert 't berigt van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stadt als mede den nevenstaande Requeste accordeert den suppliant zijn versoek, qualificeert denzelven omme zijnen zoon JACOBUS NIEVEEN, te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee jaaren, tot Kosten van 't voorn: huis. Actum den 20 janu. 1780. P(aulu)s. Hoeufft.

+

[voorkant] (Geregistreert) REQUEST van Jacob Nieveen meestermandemaker binnen dese Stad Supplt, Schulz van Haegen, Procureur
In handen van Hn Commiss.n van Ourijk en H. Onderwauter 11: janu 1780.
Hn Commiss.n in handen Hn regenten stads kankz. en beterh: 11 do.
Fiat confinem.t voor 2 jaaren ten kosten van t voorsz. huijs 20: do:

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.