Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-02-1780 Sebastiaan Cornelis van Eeten, ontslag Blauwhuijs


Aan de Ed. Groot Achtbare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Scheepenen der Stad Gorinchem, en Lande van Arkel constitueerende de Weth.
Geeft onderdanig te kennen Maria Rom huijsvrouw van Sebastiaan Cornelis van Eeten woonende alhier.
Dat haar Suppliante voornoemde man vermits zijne buijtesporige levenswijze, uijt kragte van U Edele Groot Achtbaare appoinctement den 25e Augustus 1779 ten versoeke van de Suppliante verleend is geconfineerd, in het Beterhuijs genaamt het Blauwhuijs te Dordrecht, en zulks provisioneel tot den 21e januarij 1780 of tot na den Dispositie van UEdele Groot Achtnaare alwaar denzelve zig na behooren gedraagd blijken bij het Declaratoir van den binnen Vader van het gemelde huijs ten deeze aannex, en de Suppliante hoopt dat denzelve wanneer hij uijt zijn Confinement word ontslagen, volgens zijne belofte zig na behooren zal gedragen, en den Suppliante in die hoop en verwagting geresolveert is, het ontslag van haare man uijt het voornoemde Beeterhuijs aan UEdele Groot Achtbaare te versoeken.
Weshalven zoo addresseerd de Supplainte haar aan uEdele Groot Achtbaare ootmedig versoekende dat UEd: Groot Achtbaare haar Supplianten gelieve te qualificeeren om haaren voornoemde man uijt zijn Confinement te ontslaan.
T'Welk doende &ca M. van Eeten geboren Rom, als Proc.r van de Suppliante W:A: van Gennep Justz.

Wij ondergeteekende Isak Rom, vader van de Suppliante, om Anna Sophia Lulius weduwe Bastiaan van Eeten, moeder van den voornoemde Sebastiaan Cornelis van Eeten en Willem van Eeten als oom van den zelven verklaaren wel te mogen leijden, dat het voorgemelde versoek aan de Suppliante werd verleend en regereren ons ter Dispositie van de Edele Groot Achtbare Heeren van de Weth.
Isaak Rom, Anna Sophia Lulius wedue van Eeten, W:V:Eeten.

+

De Heeren van de Weth vermits de tijd van Confinement bij appoinctement van hun Ed: Groot Achtb: in dato den 25e Augustus 1779 verleend is geexpireerd, met den 21:e Januarij laatstleeden accordeeren aan de Suppliante voor zoo veel nodig, om het ontslag van den ten requete gemelte Sebastiaan Cornelis van Eeten uit het verbeeterhuijs te doen Effectueeren.
Actum ter vergadering van de Weth den 9e: februarij 1780. Ter ordonnantie van dezelve S. Brouwer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.