Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-02-1780 Anna Vogelezang echtg. Jan van Diest (op zee)


(Karsseboom) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft alle onderdanigst te kennen Neeltje van Diest, weduwe van Lammert Voorwijk, wonende te Dordrecht, Dat zij tot haar grote Droefheit, heeft moeten ontwaar werden, dat haar behuwt Zuster Anna Vogelezang, mede wonende te Dordrecht, zedert enen geruimen tijt, zig dermalen, zo aan het misbruijk van Drank, als een schandelik leven heeft overgegeven dat zij van alles berooft, niet alleen in de aller beklageliksteb toestant is, maar bovendien, met het Plegen van verregaande Ongeregeltheden dermalen voortgaat, dat er Ongetwijffelt, ten zij er ten spoedigsten in voorizen werde, de grootste onheilen, onvermijdelik van te wagten zijn.
Dat zij, hare gemelten behuwt zusters Man Jan van Diest, van voor lange na Zee zijnde gevaren, de Enige naast bestaande van dezelve alhier zijnde, mitsdien heeft vermeent, door deze, hier in de voorziene van UWEd: Groot Agtbare te moeten smeken. Weshalven de Vrijheit neemt haar te keren tot UwEd: Groot Agtb: met ootmoedig versoek dat het Uw Ed: Groot Agtb: Gunstig mogen gelieven, dezelve hare behuwt Zuster, Zo eer te beter in het Stats Kankzinnig en verbeterhuis binnen dese Stat, voor stats Rekening, zij geheel en al onmagtig zijnde daar aan ietwes, als met harer handen Arbeit de kost moetende winnen, te kunnen betalen, te willen doen Plaatsen.
TWelk doende &. uit naam van de Supplte. J:H: Schultz van Haegen, Procureur.

+

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van den Heeren Hooft en Stratenus, Schepen van deze Stadt Omme denzelve nader te Examineren en Hun Ed: Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed: Consideratien en Advis. Actum en 3e: febr. 1780. Ps. Hoeufft

+

Heren Commissarissen Stellen deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, Omme Hun Ed. Achtb: te dienen van Hun Ed: Schriftelijk berigt. Actum den 3 febr. 1780. Ps. Hoeufft.

+

De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs: gezien en geexamineert hebbende 't berigt van Heren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, als mede den nevenstaande Requeste, Accordeert de Supp.te haar verzoek, qualificeert dezelve, omme haar behuwd zuster Anna Vogelezang te mogen doen Confineren, in 't Stads Krankzinnig en beterhuis alhier, voor den tijd van twee Jaaren tot lasten van 't voorn: huis. Actum den 8e: februarij 1780. Ps. Hoeufft.

+

[voorkant] (Geregistreert) Request Neeltje van Diest, Schultz van Haegen, procureur
In handen van H.ren Commissn. Hooft en Stratenus 3 febr. 1780.
in handen van H.ren Regenten van Stadt Krankzinnig en beterhuis do: febr.
fiat confinement voor 2 jaaren, ten laste van 't huis 8 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.