Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-04-1780 Hendrik van 't Sant


Aan de Edele froot Agtbaare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Scheepenen der Stad Gorinchen en Lande van Arkel constituerende de Weth.
Geeft onderdanig te kennen Maria Moerkerk huijsvrouw van Hendrik van 't Sant, wonende alhier.
Dat sij Suppliante, uit hoofde dat haren gemelde man Zig Zeedert Verscheijde Jaren in het gebruik van sterke dranken heeft te buijten gegaan, bij aapoinctement van u=UEd. Groot agtbaare in dato Twintigste April 1779 ten versoeke van de Suppliante verleend, is geauthoriseert om derselver in een beterhuijs te doen Confineeren, provisioneel gedurende den tijd van twee Jaren of wel tot de nadere dispositie van UEd. Groot Agtbaare, en denselve gedurende dat Confinement is gesteld onder Curateele, en de Supplianten is gecommitteert tot Curatrice over zijn persoon en goederen, met zodanige magt als in het voornoemde appoinctement staat gemeld, dat haare gemelde man uijt kragte van dien is geconfineert geworden in het beeterhuijs genaamt het Blaauwhuijs te Dordrecht, alwaar denselven zig zeer wel gedraagd, volgens Declaratoir ten desen annex, en de Supplianten hoopt en verwagt dat denselve daardoor gebetert zal zijn, en in die hoope en verwagting gaarne het ontslag van ahare gemelde man uijt zijn Confinement zoude erlangen.
Weshalve zoo keert de Suppliante haar tot uEdele groot Agtbaare versoekende dat UEdele groot Agtbaare de Suppliante gelieven te qualificeeren om haare gemelde man uijt zijn Confinement te ontslaan en de voorgemelde Curateele op te heffen, en haren man te stellen in dien staat als hij voor dato van het voorgemelde appoinctement, is gewest en daar van de nodige Publicatie te doen.
T'Welk doende Etc: Maria van t Sant geboren Moerkerk, als procureur van de Supplianten W:V:Eeten.
Wij Ondergeteekden Johannes Moerkerk [...?]

+

De Heeren van de Wet der Stad Gorinchem en s land van Arkel, gesien hebbende de inhoude van de nevenstaande Requeste, en het declaratoir in fine van het selve gedaan; voorts gelet op de verklaring van den binnenvader in het beterhuis te Dordrecht, ten dezen annex; vinden goed, het verzoek van de Supplte. te accorderen, qualificeren mitsdien de Supplte om haar man Hendrik van 't Sant uit zijn confinement te doen ontslaan; heffen op de curatle waaronder de voorn. Hendrik van 't Sant bij appoinctement van den 20 April 1779 is gesteld geworden; en stellen den zelven in dien staat, als hij voor dato van dat appoinctement is geweest met verdere qualificatie, om daarvan de gerequireert, de nodige publicatie te laaten geschieden. Actum ter vergadering van de wet den 14 April 1780. Ter ordonn. van desselfs S. Brouwer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.