Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


06-06-1780 Gerrit Snoek


(Brouwer) Extract uit het register des Resolutien van de Edele Groot Achtb: Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Scheepenen Constitueerende de Weth der Stad Gorinchem en Lande van Arkel.
den 6 Junij 1780.
Is geleezen het navolgende request.
Aan de Edele groot Achtb. Heeren Drossaard Burgem.ren Schout en Scheepenen der Stad Gorinchem en Lande van Arkel Constitueerende de Weth.
Geven met alle Eerbied te kennen Maria van Breda huijsvrouw van Gerrit Snoek, Maria Snoek en Geertruij Kuijp weduwe van Teunis van Breda, alle wonende alhier; Dat de Supplianten onlangs hun bij Requeste hebben geaddresseerd aan uEd. Gr: Achtb: en daar bij te kennen ge(e)geven, dat &a.
Waaromme de Supplianten hun keeren tot uEd. Groot Achtb: ootmoedig versoekende, dat uEd. groot Achtb. de meergenoemde Gerrit Snoek uit zijn confinement gelieven te ontslaan en de gestelde curatele gelieven op te heffen.
(onderstond) Twelk doende &ca. (was geteekent) Maria van Breda huijsvrouw van Gerrit Snoek, Maria wed. Jan Snoek, Geertruij van Breda.
En is voor appoinctement op voorsz. request gesteld.
de Heeren van de Weth der Stad Gorinchem en S Lands van Arkel, gezien hebbende den inhoud van den neevenstaande requeste vinden goed het verzoek aan de Supplianten om reedenen, in zoo verre te accordeeren, dat het ten requeste gemelde Confinement van Gerrit Snoek, bij provisie ne om een proeff te neemen, off dezelve zich heft gebeeterd zal werden opgeheeven, zoo als geschied bij deezen, met authorisatie op de Supplianten om den zelven uit dat Confinement te doen ontslaan met opheffing van de Curateele Waar onder den voorn: Gerrit Snoek is gesteld. Actum ter vergadering van de Weth den 6 Junij 1780. (onderstond)
Ter ordonnantie van dezelve (was getekent) S:G: Brouwer.
Accordeert met voorsz. Requeste voor zoo veel het geextaheerde aangaat bij mij Secretaris den 6 Junij 1780. S.G. Brouwer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.