Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-08-1780 Arie Maartensz Muijen


(Houeff) Aan den Ed: Agtbaren Geregte van Papendrecht.
Geeft Eerbiedig te kennen Adriana Visser, weduwe van Maarten Muijen, wonende te Papendrecht, dat ingevolgen Appoinctement van den Tienden Mei 1780 van Ue Ed: Agtb: geslagen op hare requeste, te dien einde ingegeven, haren zoon Arie Maartensz Muijen ter Oorzaak van zijn slegt, gedrag voor den tijt van Twe(e) jaren, in het Stats krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht is geplaats geworden, dat denzelven zedert eenigen tijt, zodanige herhaalde sterke beloften en betuigingen van Beterschap heeft Gedaan, en zig dermaten gedragen, dat zij niet langer heeft kunnen afzijn, aan de menigvuldige verzoeke en smekerigen, van denzelven haren zoon, door Moederlik mededogen bewogen om zijn ontslag ware het mogelik te bewerken, enig Gehoor te geven En mitsdien te raden geworden is, en de vrijheit neemt haar hier mede te keren tot UWEd. Agtb. met versoek dat UW Ed. Agtb. de Goetheit gelieven te hebben, haaren zoon, uit zijn voormeld Confineemnt ter ontslaan.
T Welk doende &c.
Dit merk C is gesteld bij Adriaana Visser weduwe vavn Maarten Muijen die zeide niet te kuennen schrijven. (mij present) G: van Karnen. A.A. van den Oever, pr:

+

Schout en Schepenen van Papendrecht gezien en geexamineert hebbende nevenstaande Requeste mitsgaders overwegen het gunt in deze in aanmerking konde komen, bewilligen in der Suppliante haar gedaan verzoek en ontslaan mitsdien haren bij het zelve Request gemelten zoon Arie Maartensz: Muijen uit zijn daar bij vermelt Confinement.
Actum ter Regtkamer van Papendrecht den zes en Twuntuigsten Augustus 1780. In kennisse van mij Secretaris P. Besemer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.