Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-05-1761 Hester de Gester en de vrouw van Frans Vermeer


ProDeo. Aan den Ed: Groot Agtb. geregte en Camere Judictieel der Stadt Dordrecht.
geven reverentelijk te Kennen Broederen Diaconen, van de Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen de Stadt Dordregt, dat zij Supplt:ten in voornoemde hunnen qualiteijt onder het Eerste Quartier, zijn alimenteerende Hester de Gester. En onder het vierde quartier Frans Vermeers vrouw.
dewelke hun beijde te buijten gaan in het Consumeeren van stercke dranken en vervolgens Een zeer onbetamelijk en Ergerlijk leeven komen te lijden dat zij Supplten. vermeenen Soo tot niet van voorschreeve Subjecten, (als ten EWxempt en afschrik van alle dergelijke Subjecten der Diaconie) noodsakelijk te zijn, dat dezelve in het Stads Kranksinnig en beterhuijs wierde geconfineert, Redenen waaromme de Supplten. hun keeren tot UEd: groot Agtb: ootmoedig versoekende dat de voornoemde Hester de Gester en Frans Vermeers vrouw ten kosten van het voornoemde Stads Kranksinnig en beterhuijs in het zelve mogen werden geconfineert.
Twelk doende etca. uijt naam der Supplte. Jan van der Star, Proc.
+
De Camere alvorens te disponeren, stelt dese Req.t in handen van de Heeren Vaders en regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs, omme Haar Ed. Groot Achtb. te dienen van Haar Ed. Consideratien en advis op het verzoek in dese gedaan. Actum den 7 Meij 1761. Ps. Hoeufft.
+
De Camere gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste, mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende het schriftelijk advis van de Heeren Vaders en Regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, accordeert de Supplianten haar versoek, permitteert mitsdien deselve omme Hester de Gester en Frans Vermeers vrouw tot kosten en Lasten van dese Stad voor de tijt van twee jaaren te moge confineeren in het bovengemelde Stads Kranksinnig en beterhuijs. Actum den 14en Meij 1761. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste Broederen Diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente Supplianten. J. van der Star, Procureur
Geregistreert. In handen van H.ren Vaders en Regenten van het Stads Krankzinnig en beterhuijs 7e Meij 1761. Fiat ut petitur 4e Meij 1761.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.