Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-06-1763 Grietje S'Heerenberg en vrouw van Frans Vermeer


(Voor den Arme) Aan De Eedelen Groot achtbaeren Gerechte & Kaamer Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeven Broederen Diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde gemeijnte, binnen deze Stad Dordrecht, Reverentelijk te kennen, Dat in 't Stads krankzinnig & beterhuijs zijn geconfineerd, zeekere Grietje S'Heerenberg, gelijke eene Frans Vermeers Vrouw, beijde Subjecten van de Neder duijtscje Diaconie Armen Van welke Broederen Diaconen zijn behoorlijk geinformeerd vinden de van de noodsaakelijkheid ter continutatie in gemelden huijs van genoemde Subjecten. Zoo is 't dat zij Supplianten met behoorlijke Eerbied zig addresseeren aan Uw Ed. Groot Agtbaeren verzoekde zulks aan dezelvs mag werden gepermiteerd. twelk doende &c Uijt Alle naam Ab. Blusse, praeses, L: van Loon, Scriba (Dordt. 7 Junij 1763)

De Camere alsvoren te disponeren stelt deze req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed:e Groot Agtb. te dienen van Hun Ed:e Consideratie en advis op het versoek in deze gedaen. Actum den 9 Juni 1763. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbaere Heeren.
Ter obedientie aan het appoinctement van Uw Ed. Groot Agtb. van dato 9 Junij deses Jaars 1763 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen dese Stadt tenterende versoek ter continuatie van Confinement van Grietje 's Heeren Berg, en (en) Frans Vermeers Vrouw, hebben wij den de Eer Uw Ed: Gr: Achtb: te berigten, dat off welk de voorn. twee vrouwspersonen sig gedurende hun lieden twee jaarig Confinement aan geen ergerlijke fouten hebben schuldig gemaakt, wij nogtans vermits de kortheid des tijdt reden hebben om te dugten dat wanneer deselve ontslaegen wierden, deselve sig opnieuws aen verregaende kwade conduiten zouden schuldig maken, en Waeromme wij mitsdien van oordeel zoude dat Uw Ed: Gr: Achtb: het voorsz. twee Jaaren Confinement gedurende, ten minsten nog twee anderen Jaeren behoorden te Continueren, ons niet te min regerende ter Dispositie van Uw Ed: Gr. Achtb. Waarmede vertrouwen aan het gerequireerde van Uw Ed: Achtb: voldaen te hebben, beveelen wij Uw Ed: gr: Achtb: aen Gods protexien, en blijven, Edele groot Achtbaere Heeren, UW Ed: Achtb. ootmoedige Dienaeren De regenten van het Stads Krankzinnig en Beterhuis, ter ordonnantie van derselver als Rentmr: C: Brender a Brandis (Dordreght 30e Junij 1763)

De Kamere gezien ende geexamineert hebbende den vorenstaanden Requeste als mede 't ebrgit van de Heeren Regenten van het Stads Krankzinnig en beterhuis, accordeerd de Supplianten hun verzoek, permitteert mitsdien dezelve omme Grietje S'Heerenberg, en Frans Vermeersvrouw in het opgemelde huis nog voor den tijd van twee jaren geconfineerd te houden, Actum den 30e Junij 1763. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Grietje S'Heerenberg en Frans Vermeers vrouw.
1770 Margarita van s'Heeren Berg bij Resolutie in dato 20 Februarij haer gepermitteert geconfineert te blijven tot 1 Maart 1772 vide Reigister Fol: 1 verso.
in handen van H.ren Regenten van Stads kransinnig en beterhuis voor advis 9 Junij 1763. Fiat voor den tijd van twee Jaaren 30 Junij 1763.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.