Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-08-1780 Cornelia Deijl weduwe Jan de Minjer


Aan de Edele groot Achtbaare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Scheepenen der Stad Gorinchem en Lande van Arkel Constitueerende de Weth.
Geeft odnerdanig te kennen Jan de Minjer, woonende te Amsterdan, Cornelis Cloens woonende in de Nieuwpoort als in huwelijk hebbende Johanna de Minjer, en Margaretha de Minjer, meerderjarig ongehuwde dogter woonende alhier, eenige kinderen van Cornelia Deijl wed.e van Jan de Minjer, woonende alhier.
Dat gemelde Cornelia Deijl weduwe van Jan de Minjer zeedert eenige tijd, dikwils niet bij haar volkomen verstand is geweest, het welke zeedert eenige dagen veel erger is geworden, zodanig dat het voor dien geene, die met de zelve moeten omgaan, en bij wien zij is inwoonende het thans niet doenelijk is, om met dezelve samen te woonen, blijkende bij declaratoir ten deezen annex dat de Supplianten om dezelve te bewaaren een in hoope dat zulks tot haare beterschap zoude mogen verstrekken haar gaarn zoude plaatse in een Beterhuijs en daar toe u Ed: Groot Achtbaarebn qualificatie zoude erlangen
Weshalven zoo addresseren de Supplianten ootmoedig versoekende UEd: Groot Achtbare qualificatie om de voornoemde Cornelia Deijl weduwe van Jan de Minjer ten kosten van gemelde Ciornelia Deijl te Confineeren in een beterhuijs tot zoo lange dezelve volkomen zal zijn gebetert.
'T Welk doende etc. Jan de Minjer, Cornelis Kloens, Johan na de Minjer, Margrieta de Minjer. W:V:Eten, procureur van de Suppl.n.

+

De Heeren van de Wet der Stad Gorinchem en 's Lande van Arkel geexamineert hebbende den inhoude van den nevenstaande requeste en gelet op het geannexeerde declaratoir accorderen aan de Suppl.ten hun gedaan verzoek, en worden mitsdien de Suppl.te gequalifcieert om de ten requeste gem: Cornelia Deijl wed.e van Jan de Minjer ten koste van de zelve te doen confineren in een beterhuis, provisioneel gedurende den tijd van de twee eerst komende Jaaren, en wel tot de nadere dispositie van deze vergadering; des blijvende Supplte. gehouden, om zodra de plaats van confinement bij hem zal zijn bepaalt auth: van hun Ed. Groot Achtb. op te geeven. Actum ter vergadering van de wet van 5 Aug. 1780. Ter ordonn. van de zelve S.G. Brouwer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.