Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-06-1780 Huijbert Wagenaar, zoon van Fija Stok


(Voor den Armen) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche Hervormde Gemeente, binnen deze Stat, Dat Huijbert Wagenaar, Ntuurlijke zoon van de door hun bedeelt werdende Fija Stok, welke het Gebruik zijner zinnen, noit volkomen heedft gehad, zedert Enigen tijt met Krankzinnigheit is bezogt, en dat zulks van Tijt tot Tijt, zodanig toeneemt en verergert, dat van hem, ten zij hij in Bearinge gestelt werde, droevige ongelukken te wagten zijn.
Mitsdien de vrijehit nemen zig te keren tot UW Ed: Groot Agtb: met verzoek, dat UW WEd: Groot Agtb: dezelve Huijbert Wagenaar in 't Krankzinnig en Beter Huis dezer Stat, gelieven te doen Confineren. Twelk doende &c Pieter Roos Lzn, Prokureur.

+

De Kamere stelt deze Request in handen van de Heeren van Ourijk en Onderwater schepenen dezer Stad, Omme denzelven nader te Examineren en als dan daar op Cum plena zodanig te disponeren als Hun Ed. Achtb. zullen vonden te behoren. Actum den 6e Junij 1780. J. Karsseboom.

+

Heeren Commissarissen cum plena gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeeren de Suppl.ten hun verzoek, qualificeren dezelve omme Huibert Wagenaar te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee jaaren ten ware eerder herstelde tot Lasten van 't voorn: huis. Actum den 13 Junij 1780. J. Karsseboom.

+

[voorkant] Request Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche hervormde Gemeente, Om Huijbert Wagenaar geconfineert te hebben. P. Roos
Geregistreert. In handen van Hr. Commis. van Ourijk en Onderwater cum plena 6: junij 1780.
fiat confinement ten laste van t huis ten ware eerder mogte herstellen 13 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.