Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


24-10-1780 Caatje Hofmans Dogter, zonder huisvesting


Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbieding te kennen Willem Molangh, schoenmakers Baas, en Hendrik Rewinkel, schilder, beiden wonende binnen deze Stat.
Dat Ene Caatje Hofmans Dogter zig zedert enen geruimen tijt dermaten aan den Drank en aller slegts en ongebonden Leven heeft overgegeven, zonder Enige Middelen van bestaan, of iets te hebben waar mede zij voor haar het minste onderhout wint.
Dat zij daar door buiten enige Huisvesting zijnde, en veeltijts onder de openlugt of in enige dan daar tot gansch niet geschikte Plaatsen, haar verblijf houdende niet dan onvermijdelik te voorziene ongelukken van dezelve te wagten zijn, ten zij hier in ten spoedigsten, door UW Ed. groot Agtb. gunstig voorzien wierde. Dat zij mitsdien schoon dezelve aan henlieden gansch vreemt is, en zij in zo verre op haar geen de minste betrekking hebben, egter, zij geene vrienden of naast bestande hebbende, ter beveiling van het hunne, waar bij omtrent, zij haar telkens ophoud te raden geworden zijn, en de vrijheit nemen, hun te keren tot UW Ed Groot Agtb. met ootmoedig verzoek, dat UW Ed. Groot Agtb: ter vermijding van gemelte ongetwijffelt te wagten onheilen, dezelve Caatje Hofmans Dogter, zo eer te beter, ten kosten dezer Stat, in het Stats krankzinnig en verbeterhuis binnen deze Stad, gelieven te doen plaatsen.
't Welk doende &a.
Dit merk X is gesteld bij Willem Molangh die zeide niet te kunnen schrijven. Dit merk X is gesteld bij Hendrik Rewinkel die zeide niet te kunnen schrijven. Mij present A.A. van den Oever. J:H: Schultz van Haeghen, Procureur.

+

De kamer alvorens te disponeren stelt de Request in handen van de Heeren Gevaerts en Onderwater, Schepenen deser Stad omme denselven nader te Examineren en Hun Ed: Groot Agtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 9e Meij 1780. J. Karsseboom.

+

De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeeren de Supplten. hun versoek qualificeren deselve, omme Caatje Hofmansdogter te mogen doen Confineren in t Stads Krankzinnig en beterhuijs binnen dese Stad voor den tijd van twee Jaren en zulks tot den 9e junij 1782 ten kosten en lasten van 't voorsz. huijs. Actum den 24e October 1780; J. Karsseboom.

+

[voorkant] REQUEST Willem Molang en Hendrik Rewinke, Schultz van Haegen.
(Geregistreerd) In handen van H.ren Commiss. gevaerts en Onderwater 9 Meij 1780.
Fiat confinement voor twee jaaren te rekenen van den tijd dat C. Hofman geplaatst is tot 9 Junij 1782, 24 Oct. 1780.


NB.
Register houdende aantekening van de aangegeven lijken 1806-1811
Nummer: 474
Datum aangifte: 21-08-1807
Naam: Caatje Hofmans dogter
Leeftijd: (ouderdom onbekend)
Overlijdensdatum: 20-08-1807
Opmerkingen ongehuwd
Adres (1796-1811): C1198 in 't Krankzinnighuis
Aangegeven door: de binnemoeder
Gebruikte bronnen Regionaal Archief Dordrecht, toegang 11, inventarisnr. 99

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.