Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-12-1780 en 10-12-1778 Nicolaas van der Koogh


(Karsseboom) Aan de Ed: Gr: Achtb: Heren van den Gerechte en Camere Judicieel deser Stad.
Geeft reverentelijk te kennen Elisabeth Bonket huisvrouw van Nicolaas van der Koogh wonende binnen dese Stad. Dat zij Suppl.te zig in December van den Jare 1778 an U Ed. groot Achtb: had geaddresseerd, met versoek dat haare Man, uit oorsaak den zelven in zijn geheugen was geslagen, mogte werden geconfineerd in het Stads Krankzinnig en beterhuis deser Stad; Dat U Ed. Groot Achtb: op dat versoek goedgunstig hebben gelieven te disponeren, en den zelven haren Man door den tijd van twee Jaren hebben doen Confineren in het zelve Huis.
En nadien den zelven hare Supplte. Man, zig als nog in deselfde omstandigheden is bevindende zo neemd zij andermaal de toevlugt tot UEd. Groot Agtb: met ootmoedig versoek, dat uEd. Groot Achtb: het Confinement van den voornoemde haren Man, in het Stads Krankzinnig en Beterhuis deser Stad, gelieve te prolongeren, en datr voor zodanige tijd als Ed. Groot Achtb. zullen oordeelen te behoren.
T Welk doende &a uit naam van de Supplte. J:H: Schultz van Haegen, Proc.
+
De kamere alvorens te disponeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Commiss.n over 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, Omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed: Gr: Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 2e decb. 1780. J. Karsseboom.
+
De kamere gehoort 't rapport van Heeren Commiss. mitsgrs. gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supplte. haar versoek Prolongeert 't Confinement van haren Man voor den tijd van twee jaren. Actum den 19 decb. 1780.J. Karsseboom.

(Karsseboom) Aan de Edele Groot Achtbaare Heeren van den Gerechte en Kamer Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Elisabeth Bonket huisvrouw van Nicolaas van der Koogh, wonende binnen dese Stad; Dat haar Man zints eenige Jaren in zijn geheugen getroubleert is gewerden; Dat zij Suppliante geduurende dien tijd, alle middelen, tot zijn herstel, heeft tragten in het werk te stellen, zoo door hem in alle zijn volkomen genoegen te geven, als hem op andere plaatsen (waar toe hij genegen scheen) onder de Jurisdictie deser Stad, te laten slapen, eten en drinken, alwaar hij zig heden nog bevind. Dan dat alle het zelven, tot haar smerte niets heeft mogen helpen, en thans in zoo een omstandigheid is dat wanneer den zelven niet in een strikte bewaaring werd gehouden te vresen is, dat daar uit zeer ongelukkige gevolgen te wagen zijn. Waarom zij Suppliante, eindelijk heeft moeten besluiten, van zig te keren tot uEd. Groot Achtb. met ootmoedig versoek dat UEd. Groot Achtb. den voorn: haaren Man gelieven te doen confineren in het Stads Krankzinnig en Beterhuis deser Stad, en dat om zodanige tijd als uEd. Groot Achtb. zullen oordelen te behoren.
T Welk doende etc. uit naam van de Suppl.t. J:H: Schultz van Haegen.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Faassen Nolthenius en de Roo, Scheepnen dezer Stad, omme denzelven ander te Examineren en Hun Ed. Gr: Achtb: te dienen van Hun Ed. Con sideratien en Advis. Actum den 8: decb: 1778. J. Karsseboom.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs: gezien en geëxamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Suppl.te haar versoek qualificeert dezelve, omme haren man Nicolaas van der Koogh te mogen doen confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binen dese Stad voor twee jaaren ten lasten van de Supplte, ten ware hij eerder moge komen te herstellen en word de Suppl.te gelast, om ingevolge de resolutie van Hun Ed. Gr. Achtb. in dato 19 Novb. 17675. ten minsten vier weken voor de Expiratie van het voorg. Confinement zig nader bij requete aan Hun Ed: Gr: Achtb: te addersseeren het zij tot continuatie, het zij tot ontslag van 't zelve op peene, van daar aan na gedaane aansegging binnen veertien dagen niet voldaan zijnee te zullen verbeuren een boete van 25 gulden ten behoeve van het voors: huis, en daar en boven, ingevalle van Continuatie van 't Confinement verpligt te zullen zijn, om haare voorige beloofde Contributue te blijven betalen. Actum den 10: decb: 1778. J. Karsseboom.
+
[voorkant] (Geregistreert) Request van Elisabeth Bonket huisvrouw van Nicolaas van der Koogh, Supplt., Schultz van Haegen, Procureur.
Hrn. Commiss. Faassen Nolthenius en de Roo 8 Dec. 1778.
Fiat confinement voor 2 jaren ten laste van den Supplt. ten ware hij eerder mogte komen te herstellen. 10 do.
4:4:- + 1:10:- = solvit f 5:14:0 (1 comp.)

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.