Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-06-1780 Adriana Kapteijn huisvrouw Joris van Brieving


(Brouwer) Schout en Scheepenen van Werkendam, gezien en geéxamineerd hebbende den Requeste met de bewijzen daar toe behorende, gepresenteerd en overgegeven bij off van wegens Joris van Brieving, woonende alhier, waar bij den Suppliant te te kennen gaff: Dat zijne huisvrouw Adriana Kapteijn, tot groote droefheid en smerte zoo van hem Supplt. als van haaren Vader en verdere naastbestaanden, eenige Jaaren herwaards, zig in sterke dranken had te buijten gegaan en daar inne (ongeägt alle herhaalde vermaaningen en aangewende middelen, om haar van die verkeerde onschundelijke Leevenswijze aff te brengen) bleeff Continueeren dadt zij thans genoegzaam dagelijks dronken en daar door buijten staat was, om haare kinderen en huijsselijke bezigheeden na behooren gaade te slaan en waar te neemen. Dat dus zijn Suppliants voorn: huisvrouw door haare dronkenschap niet alleen haare huishouding verwarloodse en veel geldt verspilde; maar ook hem Supplt. uit dien hoofde verhinderde en geheel buijten staat stelde, om zijn Beroep en broodwinning (meestentijds buijten deezen Dorpe gezogt moetende worden) behoorlijk met en benevens zijne Compagnons waar te neemen; aangezien hij Supplt. dikwerff met groot leedweezen ondervonden had dat zijne gem: huisvrouw bij zijne affweezigheid, zig veel meer aan het onmaatig gebruik van Sterke dranken overgaff, dan wanneer hij dagelijks bij haar was, en (zoo veel mogelijk) haar daar in tegenging en verhinderde; en waar uit mitsdien niet anders kan verwagt worden, dan groote schaade en misschien een totale Ruïne voor hem Supplt. zijne huisvrouw, en hunne kinderen. Dat hij Supplt. wel dikwils en van tijd tot tijd aan den Vader en de verdere vrienden van zijne meergenoemde huisvrouw over haare onbetaamelijke Levenswijze had geklaagd, en dat die ook, uit overtuijging van de nadeelige gevolgen, welke uit haar schandelijk gedrag voor hem Supplt. te dugten waren, met hem wel het een en ander middel hadden beraamd en berpoeft, om waare het mogelijk, haar tot verbeetering en in keer te brengen, dog dat, tot nog toe, de aangewende middelen vrugteloos geweest en met geen gewenschte uitwerking bekroond waren.
Reedenen waaromme den Supplt. dan eindelijk genoodzaakt was geworden, zig te wenden tot Hun Ed: Achtb. reverentelijk verzoekende dat Hun Ed: Achtb: den Supplt. geliefden te authoriseeren en qualificeeren omme zijne voorn: Huisvrouw Adriana Kapteijn, bij provisie voor den tijd van twee Jaaren in 't Beterhuijs te Dordrecht, Gouda, off elders binnen deeze Provintie, te doen Confineeren, en daar toe aan hem Supplt. te verleenen Acte in Commune firma Zoo is 't, dat Schout en Scheepenen voortz. (na verhoor mitsgaders met bewilliging en op schriftelijk verzoek van de Heeren Teunis Kapteijn en Jacobus van der Beeck, vader en aangehuwde broeder, van voorn: Adriana Kapteijn) het verzoek bij den zelven Requeste gedaan aan den Suppliant geäccordeerd, en dienvolgende den zleven geäuthoriseerd en gequalificeerd hebben, gelijk zij hem authoriseeren en qualificeeren bij deezen omme zijne Huisvrouw de meergenoemde Adriana Kapteijn, bij provisie voor den tijd van twee Jaaren, in het Beterhuijs te Dordregt, Gouda, off elders binnen deeze Provintie te doen Confineeren. Nogtans onder deezen expresse Conditien,
eerstelijk dat de verklaaring, door voorn: Jooris van Brieving bij den bovengem: requeste overgelegd, door de daar in voorkoomende Attestanten met Eede zal moeten worden bevestigd; ten anderen dat gezeide Joris van Brieving, ingevolge zijne overgifte en aanneming gehouden en verpligt zal zijn, omme (ingevalle hij van dit Appoinctement gebruik zal willen maken) met geloofwaardige Perzoonen te bewijzen, dat gem: zijne huisvrouw na dato deezes, zig op nieuws aan dronkenschap schuldig gemaakt heeft; en ten derden, dat (in cas tusschen partijen verschil mogte ontstaan over de Plaats van eht Confinement) zulks wederzijds zal moeten worden overgelaaten aan den verkiezing en bepaling van Schout en Scheepenen voont:.
Actum in 't Regthuijs van Werkendam voorsz. (present schout en Scheepenen alle) den 15: Junij 1780. In kenn: van mij Secretaris. ... Goudriaan.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.