Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-06-1781 Leendert van Eijsden


(Hoogendijk Roosendaal) Extract uit het loopende Resolutieboek van Schout en Geregt van Spijkenis en Braband.
Vergaderinge van Schout en Geregte van Spijkenis en Braband.
de Heer Schout heeft aan Schepenen voorgedragen dat etc.
Vervolgens is gepresenteert de volgende Requeste.
Aan de Edele Achtbare Heeren Schout en Geregte van Spijkenis en Braband.
Geeft Eerbiediglijk te kennen Jannetje van der Velde huisvrouw van Leendert van Eijsden, wonende binnen dezen dorpe. Dat haar Supplts. voorn.de man sedert ruim twee jaaren tot haar Suppliants uitterste droefheid, aan zijn verstand is geraakt geworden, 't welk van tijd tot tijd dermate verergerd is geworden, dat hij niet zonder groot perijkel in vrijheid onder de burgerije kan blijven verkeeren, veel min dat zij Supplt. met denzelven in gemeene samenwoninge zoude kunnen blijven, zonder zich aan oogenblikkelijk lijfsgevaar te exponeren, in zoo verre zelfs dat denzelven reeds bij UEd: Achtb: (als van de zekerheid dier positiven zelve volkomen bewust zijnde) op den 10e dezer nmaand mei tot voorkoming van ongelukken provisioneelijk en ot ander deliberatie is gedaan logeren in sekeren Gevangenhuis binnen Geervliet; Edog naardien die plaatse geenzins geschikt is tot logement van krankzinnigen en de nood vereischt dat hij behoorlijk worde gesecureert.
Zoo keert zij Supplte. zich met vorige Eerbied tot UEd: Achtb: ootmoediglijk verzoekende dat UEd: Achtb: denzelven op zoodanigen bequame en daartoe geschikte plaatse te doen Confineren en verzekeren, ende voorts zoodanige ordres op deszelfs zaken te stellen als UEd: Achtb: naar vereisch en omstandigheid van zaken zullen vinden en oordeelen te behooren (onderstond) Twelk doende etc.a (was geteekend) Jannetie van der Velde.

Hierop is verleend de volgende appostille:
Schout en Scheepenen van Spijkenis en Braband gezien en geëxamineert hebbende den inhoud van de nevenstaande Requeste en geleth hebbende op het verzoek daarbij gedaan mitsgaders op al het gene ter materie dienende was en konde moveren hebben der Supplte's verzoek geaccordeert, en mitsdien gedecreteert om der Suppliante's man Leendert van Eijsden in het krankzinnig verbeterhuis binnen de stad Dordregt te doen Confineren bij provitie voor een jaar, of tot zoo lange behoorlijke preuves zijner beterschap en bequaamheid zouden mogen inkomen. En word den Heer Schout verzogt en gequalificeert om zulks beoorlijk te Effectueeren.
Actum in Collegio den 5 Junij 1781 ten oirconde bij ons geteekend (was geteekedn) Als schout en Secrets: Jacob van Driel, G. Goutswaard, Dirk van Wijngaarden, Cornelis Troost, Pieter Hoorweg, Isaak Vermaat, Jacob van der Linden, Maarten Boogaerd.
Accordeert met het voorsz. Resolutieboek Jacob van Driel.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.