Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-05-1781 en 01-12-1778 en 11-12-1767 Maiken Boufai


(voor den armen) Aan de Kamer Judiceel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Diakenen van de Walsche Gemeente, binnen deze Stat, dat de tijt van 't Confinement van Maiken Boufai, om Krankzinnigheit in Stats krankzinning- en verbeterhuis alhier, geplaatst, geeindigt, dan 't ten Hoogsten nodig is dat dezelve Geconfineert blijve.
Weshalven zig keren tot Uw Ed: Groot Agtb. met verzoek dat Maiken Boufai als nog in haar confinement moge worde gelaten en gehouden. Twelk doende &ca. Anthonij Bax.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Request in hande van Heren Commissarissen over 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Groot Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie, en Advis. Actum den 8e Meij 1781. Ps. Hoeufft.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heren Commissarissen, mitsgrs: gezien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Suppltn. hun verzoek, continueert 't Confinement van Maiken Boufai voor den tijd van twee jaaren en wel tot den 17e december 1782, ten costen van de Walsche Diaconie Armen binnen deze Stad, en worden de Supplten. gelast, om ingevolge de resolutie van Hun Ed. Groot Achtb. in dato 19 novb. 1776 ten minsten vier weken voor de Expiratie van 't voorsz: Confinement zig nader bij requeste aan Hun Ed: Gr: Achtb: te addresseren, het zij tot Continuatie, 't zij tot ontslag van 't zelve op poene, van daar aan na gedane aanzegging binnen veertien dagen niet voldaan zijnde te zullen verbeuren een boete van 25 Gls, ten behoeve van 't voorsz. huis, en daar en boven ingevalle van Continuatie 't Confinement verpligt te zullen zijn, hunne vorige beloofde Contributie te blijven betalen. Actum den 8e Meij 178. Ps. Hoeufft.

(voor den armen) COPIE. Aan de kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbieding te kennen Diakenen van de Walsche Gemeinte binnen deze Stadt; dat vermogens Appoinctement van Uw Ed. Groot Agtb. van den 17 November 1767, ten kosten dezelve Gemeinte, of Diaconie van dien, in Stats krankzinnig en verbeterhuis, uit hoofden van krnakzinnigheit, is geconfineert MAIKEN BOUFAI, dat de tijt van dat Confinement met den 17 Desember 1778, staat te verscheinen, dan, dat het ten uittersten nodig is, dat dezelve geconfineert blijve.
Weshalven zig keeren tot Uw Ed. groot Agtb., met ootmoedig verzoek, dat gemelte Maiken Boufai, alsnog, in haar Confinement gelaten en gehouden moge werde. (onderstont) TWelk doende &ca (was geteikent) Anthonij Bax.
(Ter zijde stonden de volgende Appoinctementen)
De kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van Heren Commissarissen over 't stades krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme denzelven nader te Examineren, en Hun Edele Groot Achtb. te dienen van hun Ed: Consideratie en advis. Actum den 22 October 1778 (was geteikent) Jb: Karsseboom.
+
De Kamere gehoort 't Rapport van Heren Commisarissen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste, Accordeert de supplianten hun verzoek, Continuatie 't Confinement van Maiken Boufai, voor de tijd van twee Jaaren, ten kosten van de Walsche diaconie armen, en worden de Supplten. gelast, om ingevolge de Resolutie van hun Ed: Groot Agtb. in dato 19 november 1776, ten minste vier weken voor de Expiratie van 't voorsz: Confinement, sig nader bij Requeste aan hun Ed: Groot Agtb: te adresseren, 't zij tot Continuatie, 't zij tot ontslag van 't zelve, op poene van daar aan na gedane aanzegging binnen veertien dagen niet voldaan zijnde, te zullen verbeuren een boete van vijff en twintig Guldens ten behoeve van 't voorsz. huis en daar en boven, ingevallen van Continuatie van 't Confinement, verpligt te zullen zijn, hunne vorige beloofde contributie te blijven betalen. Actum den 1e December 1778 (was geteikent) Jb. Karsseboom.
Accordeert met vorenstaande Requeste en Appoinctementen bij mij en Dordrecht den 4 Desember 1778. Anthonij Bax, Nots. Publ.
+
(Extract)(Voor den Armen)Aan de Ed: Gr: Agtbare Heeren van den Gerechten en kamere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeven met Schuldig respect te kennen die van de Walschen kerkenraad deeser Stadt Dat Sij Supplianten zig onlangs bij Requeste aan UEd: Gr: Agtb: hebben geaddresseerd bij Eerbiedig versoek van UEd: Gr: hen Supplianten geliefde te permitteeren, dat Sij Seekere Maijke Boufai, Eene der Subjecten door Diaconen van hun kerk gealimenteerd Werdende, ter zake van haare innocentie, en om verdere bij dat Request gemelde Reedenen, mogten doen Confineren in t Stads krankzinnig en Beeterhuijs.
Dat het ook UEd: Gr: Agtb: behaagt heeft etc.
Reedenen om welke de Selven als nog de Vrijheijd neemen Sig te wenden tot uEd. Gr: Agtb: reverentelijk verzoekende, dat het uEd. Gr: Agtb: behagen mag hen te permitteeren om de meergemelde Maijke Boufai ten minsten den tijd van Twee Jaaren off voor zoodanigen anderen tijd als UEd. Gr: Agtb: zullen gelieven te bepaalen, te doen blijven geconfineerd in het Stads Krankzinnig en Beterhuijs.
En ten ijnde het blijke dat de Suppliante (hoe seer sij andersinds de Penningen voor hun Diaconie wel noodig hebben) in deesen meerde noodsakelijkheijd als hun Interest bedoelen sijn deselven berijd om Soo veel aan 't gemelde Huijs te betaalen als hun 't voorschreeve Subject tot hier toe Jaarlijks heeft gekost voor alimentatie.
Ende ingeval onverhooptlijk uEd. Gr: Agtb: niet mogten goedvinden de Supplianten versoek in te willigen, versoeken dezelven Eerbiedelijk, alvorens op deezer te mogen werden gehoord. (onderstond) twelk doende &ca (was geteekend) S: van der Bank Procur.
(In margine stond voor appostil)
De kamere alvorens te disponeren steld deeze Requeste in handen van de heeren Mr. Onderwater en van den Sandheuvel, Scheepenen deezer Stad, omme den nevenstaande Requeste nader te Examineeren, en hun Ed. Gr: Agtb: ten dienen van hun Ed: consideratien en advijs. Actum den 8e Octob: 1767 (was geteekend) Ps: Hoeufft.
(nog stond)
De Kamere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen midsgaders gezien en geExamineerd hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supplianten hun Versoek, qualificeert midsdien deselven omme Maaijke Bausai te mogen confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuijs voor den tijd van Twee Jaaren mids door deselven Twee Guldens s'weeks aan 't voorn. Huijs werde betaald, Actum den 17e November 1767 (was getekend) Ps: Hoeufft.
Accordeerd voor Extract met het originele Request en Appoinctement, en is dese ten behoeve van de Walsche Diaconie in Dordt geformeert Bij mij in Dordregt den 11 Decemb. 1767. Quod Attestor Sibert van dr. Bank, Nots. Publ.

Extract. Request van Appoinctement tot Confinement van Maike Boufai subject van de Walsche Diaconie.
1767 Maijke Boufai den 11e December om krankzinnigheid geconfineert voor den tijd van 2 jaeren vide Register Fol: 20.

[voorkant] (Geregistreerd) REQUESTE Diakenen van de Walsche Gemeente, Bax, pr.
in handen van Hr. Commiss. over stads krankzinnig en beterhuis, 8 Meij 1781
Fiat voor 2 jaren tot de tijdt dat zoude expireren zijnde 17 decb: 1782 8: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.