Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-09-1781 Aaltie Aartsdr Huurman


Aan den Edelen Agtb: Geregte van Krimpen op de Leck.
Geeft Eerbiedig te kennen Aagje de Gruijter, weduwe van wijlen Aart Huurman, woonende alhier.
Dat zij tot haare innige Smerte heefft moeten ondervinden, dat haare Dogter Aaltie Aartsdr: Huurman, Seedert omtrent agt jaaren, in haar verstand zijn de geraakt, zulks dermaten is verargert, dat, ten sij daar in Spoedig voorsien wierde, daar van niet dan allerdroevigste gevolgen zouden te wagten staan.
Weshalven zij ootmoedig vergtrouwende, dat het buijten alle bedenking, ten uitterste noodig is, dat de selve haare gemelte Dogter, ten aller spoedigsten in behoorlijke verzekering gebragt werd, de vrijheid neemt haar aller onderdanigst te keeren tot Uw Ed: Agtb:, met versoek dat het aan Uw Ed: Agtb: gunstig geliecen mogen gemelte haare Dogter, zoo ras mogelijk in een stads krankzinnig en verbeeterhuijs, het zij binnen de stad Dordrecht, off op eene andere bequame Plaats te willen doen Confineren, dan buijten haare, en ten kosten der Diaconie Armen deezer Plaatze, als zijnde zij volstrekt onmagtig en buijten staat, daar aan ietwes hoe ook genaamt te kunnen betaalen. 'T Welk doende &a. dit merk X stelde Aagje de Gruijter weduwe wijlen Aart Huurman. Mij present Cornelis Stijnen RG Diaken.

Schout en Scheepenen van Krimpen op de Lecq, alvoorens op neevenstaande Requeste te disponeeren ordonneerende Suppliante benevens Armmeesteren van Krimpen op de Lecq voor hun Ed: Agtb: te komen, ten Eijnde de zelve te hooren, daar na te disponeren soo als ebvonden zal worden te behooren. Actum den 31 Meij 1781. In kennisse van mij Secretaris van der Leegen Lagerwerff.
+
Schout en Scheepenen van Krimpen op de Lecq gehoord hebbende de Suppliante alsmeede Armmeesteren van Krimpen voornoemt, mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de neevenstaande Requeste, en op alles Rijpelijk gelet, accordeert aan de Suppliante haar daar bij gedaan versoek, confineren mitsdien gemelte haare Dogter Aaltie Aartsdr: Huurman voor den tijd van twee jaaren, in het Stads krankzinnig en verbeeterhuijs binnen de Stad Dorregt ten Costen van den Diaconij Armen van Krimpen op de Lecq voorsz: dan zal de Suppliante gehouden weezen ses weeken voor het Eijndigen van gemelte twee jaaren, sig nader aan deezen Edelen Agtbaare geregte te moeten Addresseeren, het sij tot ontslag off Continuatie van het selve confinement. Actum den 10 September 1781. In kennisse van mij Secretaris. B. van der Zeegen Lagerwerff.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.