Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


(1782) Mijna/Meijna Horbagh


Den 25e: Augustus 1781 is tusschen de Wel Ed. Heeren Regenten van het Stadskrankzinnig en Beeterhuis alhier en den Notaris en Provureur Leendert van der Horst als Last hebbende van Silvester Gelderblom en Hendrik Bel, wonende binnen deese Stad, als aangesteld curateuren over de Persoon en goederen van Mijna Horbagh in 't voorsz. Huijs geconfineert over eengekomen en geconsenteert, dat voor het onderhout van gem. Meijna Horbagh, waar onder begrepen is kost en drank in de tweede Classe kleederen, mitsgaders het wasschen en repareeren van deselve, medicijnen, verdienste van stads Medic: Dogtoren(sic!), Chirurghins als meede tusschen beijden eenige extra verversing off versnapering, en des nodig sijnde het gebruik van een apart vertrekje in de eerste Classis, Jaarlijks, so lang de gem. Mijna Horbagh in 't voors. huis zal zijn geconfineert, in een door de gem. curateuren zal werden betaalt eene Somma van Een hondert en vijftig Guldens, onder dese Conditie dat van het geen door het huis ten behoeve van gem. Meijna Horbagh sal werden verstrekt aantekening sal werden gehouden, en dat voor soo verre sal

komen te blijken dat volgens Reglement cvan het huis het verschuldigde daar voor, soo als sulks wegens de geconfineerden ten hunnen lasten betaald word, meerder kwam te bedragen dan de voorsz,. Somma van hondert en Vijftig Guldens Jaarlijks door elkanderen gerekent de voorsz. Curateuren voor hun en hunne Successeurs aanneemende belovend die meerdere Somme bij ontslag of overlijden van de gem. Meijna Horbagh uijt haare goederen off Nalatenschap aan welgem: Heeren Regenten off den Rentmeester van het voorsz. huijs te zullen voldoen en betalen.
Tewijl anderzints van het Capitaal ingeval hare Revenueun niet toerijkende waaren van tijd tot tijd tot merkelijke schaade soude moeten werden afgestoken.
Verbindende tot nakoming van het zelve onse persoonen mitsgaders de goederen en Effecten van gem: Meijna Horbagh als na Regten, Dordrecht den [-] Silvester Gelderblom, Hendrik Bell.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.