Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-02-1782 Wessel Klaverkamp


(Voor den Armen) Aan de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Gerechte en kamer Juditieel der Stad Dordrecht.
Geven reverentelijk te kennen, Broeder Diaconen van de Nederduitsche Gereformeerde gemeente deser Stad, dat zij onder het 4 Quartier zijn bedelende, eenen Wessel Klaverkamp, dewelke zig zoo verre te buiten is gaande in Dronkenschap, en het mishandelen van zijne huisvrouw dat daar uit niet anders als ongelukke te wagten zijn, en daar om zeer noodzakelijk geoordeelt werd, dat den zelven werde geconfineert,
Waarom zij Supliante de vrijheijd nemen, van zig te keeren tot UEd. Groot Achtb., met ootmoedig versoek, dat UEd. Groot Achtb. den voorn: Wessel Klaver-Kamp, gelieven te doen confineren in het Stads kranksinnig en beterhuis deser Stad en zulks ten kosten vn het zelve huis, en dat voor zodanige tijd als UEd. Groot Achtb. zullen oordeelen te behoren. TWelk doende &c. uit naam der Supplten. J:H: Schultz van Haegen.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze requeste in handen van de Heeren P. v.d. Santheuvel en Repelaer, Scheepenen dezer Stad, omme den zelven nader te Examineren om Heer Ed. Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 7e febr. 1782. Jb. Karsseboom.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commisarissen mtisgrs. gezien en geëxamineert hebbende den vorenstaande Requeste, Accordeert de Supplten. hun versoek, qualificeert dezelve, omme Wessel Klaverkamp te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, voor den tijd van twee Jaaren, ten laste van 't voorsz. Huis.
Actum den 14 febr. 1782. J. Karsseboom.

[voorkant] REQUEST van Broenderen Diaconen der Nederduitsche Gereformeerde Diaconie Armen der Stad Dordregt Supplt., Schultz van Hagen, Procureur.
In handen van Hren. Commissn. P. v.d. Santheuvel en Repelaer 7 febr. 1782
Fiat confinement voor twee jaaren. 14 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.