Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


06-04-1782 Corstijaan Boll


(Tromer) Aan de Edel Agtbare Heren Schout en Schepenen van Dussen Muijlkerk.
Geeft eerbiedig te kennen Huijbert en Arie Boll, bijde woonende te Doveren mitsgaders Antonij Rombout als in Huwelijk hebbende Maggelt Boll, Jacob Rombout als in Huwelijk hebbende Johanna Boll, woonende te Dussen Munsterkerk, dat hun Broeder en Zwager Corstijaan Boll woonende alhier sig sedert eenige tijd niet heeft gedragen dat men volkome kan segge bij sijn Sinnen en vermogens te sijn dat soo verre is gegaan dat hij sijn huijshoude en afcarne(?), heeft verlaten sonder andere daar of te stellen en sig vrijwillig bij de Heer van den Horst, binne vader in 't verbeterhuijs te Dordrecht, heeft geaddresseert, met versoek om daat voor eenige tijd te mogen verblijven, volgens eene ontfange missieve van voors: Heer Van der Horst hier nevens overgelegt, en te dugte is, dat daar verdere onheijle uijt soude konnen ontstaan weshalven de Supplianten sig in de nootsakelijkhijd gebragt vinden hun te keeren tot UEd. Agtbare ootmoedig versoekende, dat UEd. Agtb: de Supplianten gelieven te Authoriseeren omme den voorn: Corstijaan

Boll
onsen Broeder en zwager in Sekerhijd bij den voors. Heer Van der Horst te Dordrecht daar hij sig thans bevint te late tot tijd en wijle als denselven is herstelt of tot so lang als UEd: Agtb: sulks sult komen goet te vinde en versoeken de Supplianten dat UEd. Agtb. inmiddels Arie Boll, Broeder en Jacob Romhout Zwager vand en voorss. Corstiaan Boll, hier voren genoemt te Authoriseren om den Boedel en goederen van denselve gade te slaan en te Administreeren.
Actum den 6e April 1782 en was getijkent H: Boll, Arie Boll, A.W. Rombout, Jakob Rombout, van der Horst.

Schout en Scheepenen hier voren gemelt, gesien en geexamineert hebbende het vooren staande rekest, Accorderen het versoek daar in gemelt, tot soo lange als sulks bij ons wort goed gevonden en Authoriseren mits desen Arie Boll, en Jacob Rombout Broeder en Zwager van den voors: Corstijaan Boll den Boedel en goederen van denselven te Administreeren en gade te slaan, mits ten alle tijden verpligt te sijn

van hunne verrigting te doen behoorlijk nakoming en verantwoording onder stond. Ter ordonnantie van Schout en Schepenen en was getijkent J: van Brandwijk Secretaris.
Naar gedane Collatie met sijn principale soo is dese daar mede Accorderende bevonden bij mij onderges: Secretaris van Dussen Muijlkerk desen 6e: April 1782 J: van Brandwijk.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.