Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-04-1782 en 09-05-1780 en 15-05-1776 Anna Maria Buskus (Buskes)


(Hoeufft) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft Eerbeidig te kennen Anthonij Bax, Notaris en Prokureur alhier, als bij Appoinctement van UwEd. groot Agtb. gestelde Curator ad Lites, over de Persoon en Goederen van Anna Maria Buskus, welke teffens ingevolgen denzelve Appoinctemente in Stats krankzinnig en verbeterhuis is Geconfineert, dat nodig zijnde dat de tijt van 't zelve Confinement, wederom verlengt werde.
Weshalven zig keert tot UwEd. Groot Agtb., met verzoek, dat uwEd: groot Agtb. dezelve Anna Maria Buskus, als nog gelieve geconfineert te doen blijven. Twelk doende 7c. Anthonij Bax, pr.
+
De camere alvorens te disponeren steld dese Requeste in handen van de Heeren Commissarissen over 't Stads krankzinnig en beterhuis binnen deese Stad, omme deselve nader te Examineeren, en Hun Ed. Groot Achtb. te dienen van Hun Ed. consideratien en advis. Actum den 16 April 1782 J. Karsseboom.
+
De kamere gehoort 't rapport van Heeren commissarissen mitsgrs. gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Reqte. accordeert den Supplt. zijn versoek, authoriseert denselve om Anna Maria Buskus in haar Confinement in Stads kranksinnig en beterhuis alhier te mogen laaten voor den tijd van twee Jaaren mits cotnribuerende als vooren volgens conventie met Heeren vaders en regenten van 't voors. huis gemaakt. Actum den 23 April 1782. J. Karseboom.

Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
geeft Eerbiedig te kennen Anthonij Bax, Notaris en prokureur alhier, als bij Appoinctement van ue Wed. Groot Agtb: gestelde Curator ad Lites over de Persoon en Goederen van Anna Maria Buskus, welke teffend, ingevolgen denzelve Appoinctemente, in Stats kranksinnig en Verbeterhuis is geconfineert, dat nodig zijnde, dat de tijt van 't zelve Confinement verlengt werde. Weshalven zig keert tot uw Ed. groot Agtb. met verzoek, dat UwEd: Wed. Groot Agtb: dezelve Anna Maria Buskus, als nog gelieven geconfineert te doen blijven. T welk doende &ca; Anthonij Bax.
+
De kamere alvorens te disponeren stelt deze requeste in handen van de Heeren Commissarissen over 't Stads krankzinnig en Beterhuis alhier omme dezelve nader te Examineren en Hun Ed: Groot Achtb: te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum den 2 Mei 1780. J. Karseboom.
+
De Kamere gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen mtisgrs: gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert den Suppliant zijn verzoek, authoriseert denzelve om ANNA MARIA BUSKUS in hare Confinement in 't stads krankzinnig en verterhuis alhier te mogen laten voor den tijd van twee jaren, mits cotnribueerende als voren, volgens conventie met Heeren vaders en Regenten van 't voorsz. huis gemaakt. Actum den 9 Meij 1780. J. Karseboom.

(Extract; Hoeufft) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft Eerbiedig te Kennen Alida Buskes, Meerjarige Dogter, wonende binnen deze Stat; dat hare Zuster Anna Maria Buskes, Mede Bejaart en ongehuwt, in haar verstant is geraakt &ca (onder stont) t welk doende &ca (was getekent) Anthonij Bax pr.
+
(in margine stonden de volgende Appoinctementen) De kamere Stelt deze Reqte. in handen van de Heeren Beelaerts van Blokland en van Tets, Schepenen deser Stad, omme &ca Actum den 2e April 1776 (was geteekent) Ps. Hoeufft.
Heeren Commissarissen complena, gezien ende geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste, accordeert de Supplt. haar versoek, qualificeert dezelve, omme hare Zuster Anna Maria Buskes te moogen doen Confineeren in 't Stads krankzinnig en beterhuis alhier voor den tijd van twee jaaren, Stellen voorts aan tot Curator over de persoon en goederen van dezelve Anna Maria Buskes den notaris en procureur Anthonij Bax, qualificeren denzelven, om, nopens dat Confinement, indien 't geheel uit haren boedel zal kunnen werden gevonden met Heeren vaders en Regenten zodanig te verdragen als naar bevint van zaken, of bij tusschen spraak van ons Commissarissen bevonden zal werden te behoren, En om de Goederen, tusschen haar, en hare Zuster, nog in 't gemeen zijnde, met haar te Scheiden en verdelen, of daar omtrent zodanigen schikkingen te maken, als zij, en voors: Curator Zo ten beste van dezelve, als hare Zuster, naar omstandigheden van Zaken zullen vinden dienstig te wezen. Actum den 6e April 1776 (was geteekent) Js. Karsseboom.
Accordeert voor Zo veel 't Geextraheerde aangaat met vorenstaande Requeste en Appoinctementen bij mij in Dordrecht den Vijftienden mei 1776. Anthonij Bax, Nots: Publ.

[VOORKANT] Request Anthonij Bax.
(Geregistreerd) in handen van Hr. Commiss van het stads krankzinnigen en beterhuijs 2 meij 1780.
Fiat confinement voor 2 jaaren mits contribueren als voren 9 do. (4:4 + 1:14 = f 5:14 door de pr: Bax.)

[VOORKANT] Request Anthonij Bax qq.
(Geregistreerd) in handen van Hr. Commiss. van het stads krankzinnigen en beterhuijs 16 apr. 1782.
Fiatr confinement voor twee jaaren op den voorige voet 23 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.