Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-09-1783 Simon Anthonij Knol


(Van der Schilt) Aan d'Ed: Achtb: Heeren Burgerm.ren en Regeerders der Stad Brielle.
Geven Eerbiedig te Kennen Adrianus Vermaat en Adriana Vermaat Wed:e van Ds. M:F: Overgoor Broeder en Zuster van halven Bedde van Simon Anthonij Knol, woonende binnen dese Stad;
Dat de voorn: Simon Anthonij Knol, gewezen Lieutenant in het Regement van den Generaal Majoor Douglas, door zijne negligeause en het niet obtemjooreren van de ordres ontrent den dienst; uit denselve zijnen dienst is uitgeset, en wederom zig begeven hebbende na dese zijne geboorte Plaats hem aldaar in Stile Een geruime tijd tot Lasten van de Suppl.ten heeft opgehouden, na alvorens gins en elders op een dwase en schandelijke wijse te hebben omgesworven, en een meenigte van schulden, op differente Plaatsen te hebben gemaakt.
Dat denselve heeft kunnen goedvinden in den voorleden Jare 1782 op de vermaningen van de Suppl.ten om hem tot het een of ander Emploij te begeven en niet langer ledig en werkeloos te blijven hangen op kosten en merkelijke last van gen: Suppl.ten, in stilte van hier te vertrekken, en weder Een swervend leven Aen te nemen, tot dat hij eindelijk ontbloot van alles, is gekomen tot Duinkercque, en aldaer heeft gemaekt een hoope schulden, waer voren hij niets tot betalinge hebbende, het notoire gevolg is geweest dat zijne Crediteuren, hem aldaer hebben laten aresteren en doen zetten in Civiele gevanckenis, zoo als Sulks aen uw Ed: Achtb: ook selve is bekent geworden;
Dat de Suppl.ten hier van ook kennisse bekomen hebbende zig genecessiteert hebben gezien, tot voorkominge van schande en verder Eclat, hun voor denselve Simon Anthonij Knol bij de Regeering en Crediteuren van DuinKercque voorn.t te intercedeeren daer de Syppl.ten het zoo verre hebben gebragt door Een Convenabel Accord, volgens welke zijne Schulden en Kosten van Cuviele detentie door de Suppl.ten is moeten betaelt worden, dat hij Simon Anthonij Knoll nu eerstdaegs op vrije voeten zal worden gesteld en wederom na hier staat te retourneeren, ontbloot van alles, tot verdere lasten wederom van de Suppl.ten;
Dat gen: Suppl.ten het geensints convenieert te Comtinueren en die Last om gem: Knol dus ledig een werkeloos langer te houden, en daer denselve absolut geene Affaire of Amploij heeft getragt te Ambieren; de Suppl.ten zullen moeten omzien om het voor het een of Ander Amploij na de Indien te bezorgen dan waer toe de Suppl.ten zoo aenstonds geene gelegentheid zijn hebbende.
Dat het intusschen aen de Suppl.tenn zeer Dangereus toeschijnt, denselve alhier vrij onder des selver opzigt en last te nemen, om dat het allesints te voorzien, is dat deselve iet als met dwang na de Indien, zal te Krijgen wezen, en hij daer van Eenige ontdekkng hebbende, apparent hem aanstonts uit de magt van de Supplt.ten zal begeven, en hem en de Suppl.ten blootstellen voor verdere schade, en onaengenaeme zoo niet allerdroevigste gevolgen.
Redenen waeromme de Suppl.ten hun keeren tot Uw Ed. Achtb. Ootmoedig versoekende Uw Ed. Achtb. gunstige permissie om de voorn: Simon Anthonij Knol op zijn Arrivement hier te Landen te mogen Transporteeren en zetten en Een der verbeterhuijzen het zij binnen of buiten dese Provintie in dese Republicq ten minsten Kosten van den Suppl.ten tot zoo lang als aan de Suppl.ten zal voorkomen een convenable gelegentheid, om hem Simon Anthonij Knol voor het Een of Ander Amploij na de Indie te senden, en daer toe te verleenen Appoinctement of Authorisatie in forma.T'Welk doende &A Adr: Vermaat, A. Vermaat wed. Overgoor.
+
Burgemeesteren en Regeerders der Stad Brielle gezien en geexamineert hebbende de neevenstaande Requeste permitteeren aan de Supplianten, om den Persoon van Simon Anthonij Knol, op zijn arrivement hier te Lande, te mogen transporteeren, en zetten in een der verbeeterhuisen, het zij binnen of buiten deese Provincie, en deeze Republijcq ten minsten kosten van de Supplianten, tot zoo lang aan de Supplianten zal voorkoomen eene bekwamen geleegendheid, om hem, Simon Antonij Knol voor het een of ander Emploij na de Indien te zenden. Actum Brielle den 27 September 1783. Ter ord. van dezelve Pr. Hogerwaard.

[VOORKANT] Request Adrianus Vermaat en Adriana Vermaat, omme Confinement &a.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.