Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-05-1783 Maria Verlek echtg. Dirk Jilisse Brant


(Hoeufft) Aan den Gerechten van Giessen Oudekerk.
Geeft eerbeidig te kennen Dirk Jilisse Brant, wonende binnen deze Heerlikheit. Dat zijne Huisvrouw Maria Verlek, in Kragte van UEd: Agtb: Appoinctement van den 13 April 1780, verleent op de requeste door hem te dien einden gepresenteert, uit hoofden van Krankzinnigheit is geconfineert in Stats krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht, Dan dat dezelve zijne Huisvrouw blijkens aangehegt Declaratoir, thans in zo verre daar van is herstelt, dat dezelve wederom in de zemeleving kan worden toegelaten.
Weshalven zig keert tot uEd: Agtb: ootmoedig verzoekende, dat UEd: Agtb: de goetheit gelieven te hebben, van gemelte zijne Husivrouw uit dezelver Confinement te ontslaan en hem mitsdien te Authoriseren, om haar weder ten zijnen Huize over te brengen en alzo in vorige vrijheit te stellen. 'T Welk doende &a. Dit merk X is gesteld dor Dirk Jillisz Brand mij present ....
+
Schout en Schepenen van Giessen Oudkerk gesien en geeëxamineert hebbende de nevenstaande req.te als mede 't geannexeerde Declaratoir verlenen den Supplt. zijn verzoek ontslaan dienvolgende sijne huisvrouw uijt derselver Confinement en authoriseren mitsdien den Supplt. om haar weder te sijnen huise over te brengen en alsoo in vorige vrijheit te stellen. Actum den 21e. Meij 1783. In kennisse van mij Corns.: Brooshooft, Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.