Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-06-1783 Sebastiaan Cornelis van Eeten


Aan de Edele Groot Achtbaare Heeren Drossaard Burgemeesteren Schout en Schepenen der Stad Gorinchem en lande van Arkel constitueerende de weth.
Geeft onderdanig te kennen Sebastiaan Cornelis van Eeten wonende alhier. Dat hij Suppliant ten verzoeke van zijne huijsvrouw en nabestaande, uijt hoofde van zijne gehoude slegte levenswijze door Uw Edele Groot Achtbaren zedert den tiende december seventiend hondert een en tagtig is geconfineert geweest in het Beterhuijs te Dordrecht, dat hij Suppliant zig in het gemelde huijs op eene ordentelijke wijse heeft gedragen, en berouw en Leetwesen van zijn vorig slegt gedrag en levenswijs is hebbende, met voornemen om zig bij vervolg van tijd ordentelijk te gedragen, en gaarne zijn ontslag uijt het gemelde Beterhuijs zoude bekomen etc.
Weshalve zoo addresseert den Suppliant zig aan Uw Edele groot Agtbaare ootmoedig versoekende dat uw Edele groot Agtbaare den Suppliant uijt zijn confinement gelieve te ontslaan etc.a (onderstond) t welk doende etc was getekent Seb: Corns: van Eeten.
(volgt het appoinctement)
hun Edele Groot Achtb. geexamineert hebbende den inhoud van den nevenstaande Requeste en gelet op de verklaring van den Binnenvader van het Stads krankzinnig en beterhuijs te Dordrecht, en speciaal ook op het ten requeste gedeclareerde zoo door des Suppliants huijsvrouw als door zijne verdere naasbestaande vrienden vinden goed in verwagting dat de herhaalde confinementen der Suppliant eindelijk zullen gebragt hebben tot verbeetering van zijne levenwijse en dat hij mitsdien aan zijne belofte zal voldoen, het verzoek aan hem te accorderen, en den Suppliant alsoo te ontslaan uijt het confinement waar in hij uijt hoofde van hun Ed: groot Achtb: appoinctement van den 10e december 1781 is gebragt, welk appoinctement alsoo in zoo verre werd gesteld buijten effect, blijvende niet te min de daar bj gemelde curateele voor als nog in haar geheel etc.a Actum ter kamer van de Heeren van de weth den 6e junij 1783 (onderstond) ter ordonnantie van de t selve (was getekent) N: de Gijselaar.
Acordeert (voor zoo veel het geextraheerde aangaat) met desselfs principaal bij mij Notaris te Gorinchem residerende den 7e junij 1783. Corns. van Diepenbrugge, Notaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.