Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-07-1763 Pieter Jan Noteboom en weduwe Jacob Maartens


(Voor den Armen) Aan den Ed:e Groot Agtb: geregte en Camere Judtieel der Stadt Dordt.
geven met Schuldig Respect te kennen Broederen diaconen vande Nederduijtse gereformeerde gemeente deser Stadt Dordt, dat deselve onder het Eerste quartier, zijn alimenterende Pieter Jan Noteboom. En onder het negende quartier, Jacob Maartens wed:e welke beijde Subjecten door dronkenschap, als andersints, een Ergerlijk leven komen te Leijden, en andere tot Een quard Exempel zijn Streckende; Redenen waaromme de Supplten hun addresseeren, tot UEd:e Groot agtb: Reverentelijk versoekende dat den voorn: (Pieter) Jan Noteboom en Jacob Maartens wed:e in het Stadskranksinnig en beterhuijs mogen werden geconfineert, voor den tijd van twee Jaaren, off zoo veel korter als Regenten van het voorn: Huijs zullen oordeelen te behoren. twelk doende etc. Jan van der Star, procr.

De Camere accordeert bij provisie de Supp.en haar versoek, en vind goed dat Jan Noteboom en Jacob Maartens wed. bij provisie sulle werden geconfineert in het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, stelt niettemin dese Req.te in handen vande Heren Reegnten van het voors. Huijs, omme Haar Ed. Groot Achtb: te dienen van Haar Ed. consideratie en advis. Actum den 26 Julij 1763. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbare heeren
Ter obedientie aen het appoinctement van UwEd: Gr: achtb: van dato den 26e Julij deses Jaars 1763 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente binnen dese Stadt, hebben wij de Eer UwEd: gr: Achtb: te berigten, dat bij aldien Uw Ed: Gr: Achtb: zullen oordelen dat de Conduites van de twee Subjecten ter Requeste gemeld zodanig zijn, dat zij strikte opsluijting nodig hebben, het ons voorkomt, vermits dezen menschen door de Diaconen bedeelt worden, dat dit Confinement ten kosten, en lasten van Stads Krankzinnige, en beterschap zal moeten komen;
Waer mede vertrouwende aen het gerequireerd van ue Ed: Gr. Achtb. voldaan te hebben bevelen wij Uw Ed: Gr: Achtb: aen Gods Protexien en blijven
Edele groot Achtbare Heeren
uw Ed: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght den 27e Julij 1762)
Ter ordonantie derselve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Kamere geven ende geexamineert hebbende de vorenstaende Requeste als mede het berigt van de Heeren Regenten van het Stads Kranksijnig en Beterhuis deser Stad, accordeert de Supplianten hun versoek permitteert mitsdien dezelve omme Pieter Jan Noteboom en Jacob Maartens wed:e in het gem: huijs voor denn tijd van twee Jaare te houden geconfineert Actum den 28 Julij 1763. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Rquest Broederen diaconen van de Nederduijtse gereformeerde Gemeente Supplt.ten. J. van der Star, Procureur.
Geregt. Fiat bij provisie confinement en werd deze niettemin gestelt in handen van Hn. Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs 26: julij 1763. Fiat confinement 28 do.
Pieter Janse Noteboom fo. 23 Jacob Maartens wed: fo. 43.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.