Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


06-01-1784 Teuntje Foppe Tuijtel echtg. Anthonij Verberne


Aan den Edele Agtbare Geregte van Sliedrecht.
Geeft Eerbiedig te kennen Anthonij Verberne woonende alhier. Dat hij tot zijn gevoeligen treffend leedweezen ondervind, dat zijne Huisvrouw Teuntje Foppe Tuijtel, zeedert eenigen Tijd, in haar verstand zijnde egraakt, zulks dermaaten is verargert, en nog dagelijks meer en meer verslimmert, dat, ten zij daar in spoedig voorzien word, daar van niet dan allerdroevigste gevolgen zouden te wagten zijn; Weshalven hij, vertrouwende dat het buijten alle bedenking ten uittersten noodzaakelijk is, dat dezelve zijne Huisvrouw, ten allerspoedigsten in behoorlijke verzeekering gebragt werde, de vrijheid neemt, hem alleronderdanigst te keeren, tot UEd. agtb: met ootmoedig verzoek, dat het aan UEd. agtb. goetgunstig gelieven mogen, om gemelte zijne Huisvrouw, zoo ras doenelijk in een Stadts Krankzinnig en verbeeterhuis, het zij binnen de Stad Dordrecht, of elders te willen doen confineeren en zulxs, ten kosten der diaconije Armen dezer plaatse, dan waar voor hij aanneemt, ingevolgen eene door hem met gemelte Diaconie Armen, bereids gemaakte Conventie, s Jaarslijks te zullen voldoen en betaalen, eene Some van vijf en zeventig Guldens. Twelk doende &a Antoni Verberne, A:A: van den Oever procureur, in naam der KKraads J. Veltman, Predt.
+
Schout en Scheepenen van Sliedrecht gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste, en het daar bij gedaan versoeck, mitsgaders van de Innocentie van nevensgemelde Teuntje Foppe Tuijtel geinformeert en overtuijgt sijnde, accorderen den Suppt. sijn gedaan versoeck authoriseren hem om sijne huijsvrouw in het Styadstugt en kwankzinnighuijs te Dordrecht, voor den tijt van twee Jaren te mogen confineren en in bewaringe stellen mits haar niet langer daar te mogen laten off weeder van daar te haalen, dan met voorgaande authorisatie van Ons Schout en Scheepenen. Actum den 6e Januarij 1784. Ter ordonnantie van Schout en Scheepenen voorn.t. Bij mij Secretaris M: Snep.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.