Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-05-1784 Ewaldus Carel George Hendrik Davidson geh. met Helena Burggraaf


(Copije) Aan de Edele Groot Agtbare Heeren Drossaard, Borgemeesteren, Schout en Schepenen der Stad Gorinchem, en Lande van Arkel, Constituerende de Weth.
Geven Reverentelijk te Kennen Helena Burggraaf, huijsvrouw van Ewaldus Carel George Hendrik Davidson, wonende alhier en Helena Elisabet van Dongen, weduwe van Hendricus Davidson, moeder van den voornoemde Ewaldus Carel George Hendrik Davidson, wonende te Loosdrecht.
Dat gemelde Ewaldus Carel George Hendrik Davidson, zig zedert eenige Jaren in het gebruijk van sterke dranken, in het houden van een onbetamelijke levenswijse, heeft te buijten gegaan, en tans op een verre gaande wijse daar in Continueerd, en de meestentijd in herbergen en andere gemeene huijsen binnen deeze Stad logeerd; en alles wat hij heeft en kan bekomen verteert, waar door hij reets genootzaakt is geweest onlangs zijne bediening op het Comptoir van den Hooftgaarder van de Gemeene middelen alhier te quiteren, en zig zelve, en zijn vrouw en kinderen, in de uijtterste armoede brengt, en ingevallen daar in niet werd voorsien, hij zig zelve en zijn famille verder zal ongelukkig maken, de Supplianten in deeze hunne omstandigheden, geen ander middel overig weten, als den zelve te Confineren in een verbeterhuijs ingevalle uEd. Groot agtbare de Supplianten daar toe gelieve te qualificeren;
Weshalve Zoo keeren de Supplianten hun tot uERd: groot Agtbare ootmoedig versoekende, dat uEd: groot Agtbare de Supplianten gelieven te qualificeren om den voornoemde Ewaldus Carel George Hendrik Davidson in een verbeterhuijs te Confineren, tot zoo lange volkomen van zijne beterschap zal blijken. Twelk doende, Etc. (was getekend) Helena Davidson geboore Burchgraaf, H:E: van Dongen, weduwe van Henricus Davidson (onderstond) als procureur van de Suppliant, (was getekend) H:v:Aken.
(volgt het appoinctement)
De Heeren van de Weth der Stad Gorinchem in s'lands van Arkel, gesoen den inhoud van de nevenstaande Requeste, en gelet op het declaratoir daar bij geannexeert vinden goed het versoek aan de Supplianten te accorderen, en worde mitsdien de Supplianten gequalificeert om haar man Ewaldus Carel George Hendrik Davidson in en verbeterhuijs te doen Confineeren provisioneel geduurende den tijd van twee jaaren, of wel tot de nadere dispositie van deeze vergadering. Actum ter vergadering van de Weth den 29e Meij 1784 (onderstond) ter ordonnantie van dezelve was getekend N: de Gijselaar.
Accordeert met Copije met desselfs principaal bij mij Notaris in Gorinchem residerende den 29 meij 1784 H:v:Aken.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.