Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-05-1783 Meijntje Hofmeijer, 29 jaar


(Hoeufft) Aan de kamer judicieel der Stad Dordrecht.
Geeve Eerbiedig te kennen Hendrik Hofmeijer, kelderknegt, woonende binnen deze Stad.
Dat hij zig weder in de voor hem alle droevigste omstandigheid bevind, dat zijne dogter Meijntje Hofmeijer, oud 29 jaaren, weegens sinneloosheid, over vier jaaren, bij appointement van uEd. Groot agtb. in het Stats krankzinnig en verbeterhuijs zijnde geplaats, en aldaar na een Confinement van omtrent drie een een half jaaren, zoo het scheen eenigzints gebetert, en vervolgens op zijn daar toe gedaan verzoek ontslagen weezende, na dat ontslag wederom dermaaten is verargerd, dat zij teegenswoordig geheel en al van haar verstand beroofd zig daar door geduurig dermaaten boosaardig aansteld, dat heb niet jegenstaande alle daar tegens, door hem ende zokmem gebruijkt werdede voorzorgen, uitterste te vreezen is, dat zij, of haar zelve, of andere eenige droevige en somtwijlen onherstelbaare ongelukken zal toebrengen, dewijl zij door haar geschreeuw, en geraas, zijne Buuren, de uitterste overlast doet lijden, en door haare dolheid ingestadige vrees, voor te wagten onheijlen brengt. Weshalven hij (ootmoedig vertrouwen dat het ten uittersten nodig is, dat dezelve in behoorlijke verzeekeringg gebragt werd) vrijheid neemt, hem alleronderdanigst te keeren, tot UW Ed groot Agtb., met verzoek dat het aan Ed: groot Agtb: goedgunstig gelieven mogen, gemelte zijne Dogter zoo spoedig mogelijk, weder in het Stads krankzinnig en verbeeterhuijs, binnen deze Stad, voor Stads Rekeningh, te willen doen Confineeren, zijnde hij volstrekt buijten staat door zijne geringe winsten, met zijne Handen Arbeid de kost moetende winnen, en naauwelijks bekwaam zijnde, deszelvs Huijshouden daar door te kunnen onderhouden, daar aan ietwas goegenaamt, te kunnen betaalen.
Twelk doende &c. J:H: Schultz van Haegen, Procureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van der de Heeren van der Meij en Hooft Schepenen dezer Stad omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Groot Agtb. te dienen van Hun Ed: Consideratie en advis. Actum den 22e Meij 1784. J. Karsseboom.
+
Heeren Commissarissen stellen deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van 't Stad Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad Omme hun Ed. Agtb. te dienen van hun Ed. schriftelijk berigt. Actum den 22 Meij 1783. J. Karsseboom.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs. gezien en geexamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis dezer Stad, alsmede den nevenstaande Requeste accordeert den Supplt. zijn versoek, qualificeert denzelven omme zijne dogter te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad voor den tijd van twee jaaren, tot lasten van 't voorn: huis. Actum den 27: Meij 1783. J. Karsseboom.

[VOORKANT] Request Hendrik Hofmeijer om confinement Schultz van Haegen. pr.
Geregistreert. in handen van Hrn: Commiss. v.d. Meij en Hooft 28 Meij 1784.,br>In handen van Hrn, Regenten van Stads Krankzinnig en beternhuis om bericht. d.to uts.
Fiat confinement voor 2 jaeren ten lasten voorn. huijs. 27: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.