Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-07-1783 Gerrit van Westervoort


(Voor den Armen) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche Hervormde geemente, binnen deze Stat; Dat Gerrit van Westervoort, door hen bedeelt werdende, zig aan verregaande Dronkenschap en wrede Mishandelingen aan zijne Huisvrouw, zedert lange heeft schuldig gemaakt en daar in, dageliks meer en meer voortgaat, dermate dat 't ten uittersten nodig is, dat denzelven in Bewaring gestelt werde.
Mits welke te raden geworden zijn en de vrijheit nemen zig te keren tot UwEd: Groot Agtb. met verzoek dat UwEd: Groot Agtb. opgemelte Gerrit van Westervoort in 't Krankzinnig en Beter Huis dezer Stat, gelieven te doen Confineren.
T welk doende &c. Pieter Roos Lzn. Prokureur.

De Camere alvorens te disponeren steld den Req.te in handen van de Heeren Schellebeek, en Perduijn, Schepenen dezer Stad, omme den zelven nader te Examineren en Hun Ed. Gr: Achtb: te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 29 Julij 1783. J. Karsseboom.

De Kamere gehoort t rapport van Heeren commiss.n, mitsgaders gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeeren den Supplianten hun verzoek qualificeert dezelve omme de gem. Gerrit van Westervoort te mogen doen Confineren in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stat; voor den tijt van twe Jaaren tot lasten van 't voors: huis. Actum den 29e Julij 1783. J. Karseboom.

[VOORKANT] Request Boekhouder en Diakonen van de Nederduitsche Hervormde Gemeente, binnen deze Stat. om Gerrit van Westervoort geconfineert te hebben. Roos.
in handen van Heeren Commiss. Schellebeek & Perduijn d 29 Julij.
fiat ut Petitur do. uts.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.