Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-09-1783, 6-9-1781, 16-9-1779 en 8-9-1772 Jacobus de Voogt


(voor den armen) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
geven Eerbiedig te Kennen Pastor en Armmeesteren van de Roomsche Kerk op de Voorstraat, binnen deze Stat; Dat de Laatste verlenging vor Twe Jaren van 't Confinement van Jacobus de Voogt, ingevolgende Appoinctement van UwEd: Groot Agtb: van den 14 Juni 1770, in 't Krankzinnig- en Beter Huis binnen deze Stat om Krankzinnigheid geconfineert, met den Zesden September aanstaande, wederom staande te eindigen, en hij zig als nog in dezelve omstadniheden bevindende, Zijlieden te raden geworden zijn, en de vrijehit nemen zig te keren tot Uw.Ed. Groot Agtb. met ootmoedig verzoek dat uw Ed. groot Agtb. 't zelve Confinement op den ouden voet van Betaling van Twe en vijftig Guldens 's Jaars wederom voor Twee Jaaren gelieven te verlengen. Twelk doende 7ca. Pieter Roos Lzn. Prokureur.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Commisasrissen van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad, omme denzelve nader te Examineren en Hun Ed. Gr. Agtb. te dienen van hun Ed: Consideratie en advis. Actum den 2e Septb: 1783 J. Karsseboom.

De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commisasrisen mitsgaders gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeert de Supplt. hun versoek, Continueert 't Confinement van Jacobus de Voogt, voor den tijd van twee Jaaren tot lasten van 't Stads Krankzinig en beterhuis binnen dese Stad des dat de Suppltn. in dese kosten jaarlijks zullen contribueren een Somma van twee en vijftig guldens op den vorige voet en leasting als in vorige appoinctement. Actum den 9 Septb. 1783. Js. Karsseboom.

(Voor den Armen) Aan de kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Pastor en Armmessteren van de Roomsche kerk op de Voorstraat binnen deze Stat; Dat Enen Jacobus de Voogt tot hunne Gemeinte behorende ingevolgen Appoinctement van deze kamer van den 14 Juni 1770 verleent op de Reqeste te dien Einde, door Jan de Voogt en Hendrik de Voogt aan UW Ed. Groot Agtb. gepresenteert, om krankzinnigheit in 't Stats krankzinnig en Beter Huis, binnen deze Stat is geconfineert. Welk Confinement van Tijt tot Tijt en Laastelik ingevolgen Appoinctement van UW Ed: groot Agtb: van den 16 September 1779, verleent op de Requeste te dien Einde door hun Pastor en Armmeesteren aan Uw Ed: Groot Agtb: gepresenteert. Mits dat den pastor Nicolaas Corver in de kosten van dat Confinement drage twe en vijftig Guldens Jaars.
Dat denzelven Jacobus de Voogt, zig nog in de zelve omstandigheden bevindende en deszelfs Tijt, wederom uitrakende, zijlieden de vrijheit nemen zig te keren, tot Uw Ed: Groot Agtb: met verzoek dat Uw Ed. Groot Agtb: de Goetheit gelieven te hebben dat Confinement, op den voet als tot toe heeft Plaats gehat voor nog Twe Jaren te doen agter volgen. T Welk doende &ca. Pieter Roos Lzn. Prokureur.
+
De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Commissarissen over 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad omme denzelven nader te Examineren en Hun Ed. Groot Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 4: Septb. 1781. Ps. Hoeufft.
+
De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende den nevenstaande requeste, accordeert de Suppltn. hun versoek, continueert 't confinement van Jacobus de Voogt, voor den tijd van twee Jaaren, tot Lasten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad des dat de Suppltn. in deze onkosten Jaarlijks zullen Contribueren een Somma van twee en vijftig gulden op den vorige voet, en worden de Suppltn. gelast om ingevolgen de Resolutie van Hun Ed. Gr. Achtb. in dato 19 novb: 1776, ten minsten vier weken voor de Expiratie van het voors. Confinement, zig nader bij Requeste aan Hun Ed. Gr. Achtb. te addresseren, het zij tot Continuatie, het zij tot ontslag van 't zelve, op poene van daar aan na gedaane aanzegging binnen veertien dagen niet voldaan zijnde te zullen verbeuren een boete van twaalf guldens, ten behoeve van 't voorsz: huis en daar en boven, ingevalle van Continuatie van 't Confinement verpligt te zullen zijn, om hunne vorige beloofde Contributie te blijven betalen. Actum den 6e. September 1781. Ps. Hoeufft.

(Voor den Armen) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Eerbiedig te kennen Pastor en Armmeesterren van de Roomsche Kerk, op de Voorstraat, binnen deze Stat; Dat Enen Jacobus de Voogt, tot hunne Gemeinte behorende ingevolgen Appoinctement van deze Kamer van den 14 Juni 1770, verleent op de Request te dien Einde door Jan de Voogt en Hendrik de Voogt, aan Uw Ed: Groot Agtb: gepresenteert om Kranksinnigheit in 't Stats Krankzinnig en Beter Huis, binnen deze Stat, is geconfineert. Mits dat den pastor Nicolaas Corver, in de kosten van dat Confinement drage, Twee en Vijftig Guldens 's jaars. Dat denzelven Jacobus de Voogt zig nog in dezelve omstandigheden bevindende, en deszelfs Tijt uitrakende, zijlieden de vrijheit nemen, zig te keren, tot Uw Ed. Groot Agtb. met verzoek, dat Uw Ed: Groot Agtb:, de Goetheit gelieven te hebben, dat Confinement op den Voet al tot hier toe heeft Plaats gehat, voor nog Twe Jaren te doen agtervolgen. T Welk doende &ca. Pieter Roos Lzn. Prokureur.
+
De Kamere alvoren te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren Commissarissen over 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, Omme den zelven nader te Examineren, en Hun Ed: Gr. Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 14e Septb. 1779. Ps. Hoeufft.De Kamere gehoort 't rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs. gezien en geexamineert nevenstaande Requeste, Accordeert de Suppltn. hun versoek Continueert 't Confinement van Jacobus de Voogt voor den tijd van twee jaaren tot lasten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, des dat den Suppltn. in dezelve kosten jaarlijks zullen Contribueren een Somma van twee en vijftig guldens op den vorige voet, en worden de Suppltn. gelast, om ingevolge de resolutie van Hun Ed, Gr,. Achtb: in dato 19 novb: 1776 ten minsten vier weken voor de Expiratie van het voors: Confinement zig weder bij Requeste aan Hun Ed. Gr. Achtb. te Addresseren, het zij tot Continuatie, het zij tot ontslag van 't zelve op pone van daar aan na gedane aanzegging binnen veertien dagen niet voldaan zijnde, te zullen verbeuren een boete van twaalf guldens, ten behoeven van 't voorsz: huis, en daar en boven, ingevalle van Continuatie van 't Confinement verpligt te zullen zijn, om hunnen vorige beloofde Contributie te blijven betaalen; Actum den 16 Septb. 1779. Ps. Heufft.

Aan de E: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte en Kamere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geven zeer reverentelijk te kennen Jan de Voogd en Hendrik de Voogd, Brouwersknegt, wonende binnen dese Stad dat zij Supplianten in de Maand Junij 1770 zig bij requeste hadden geaddresseert aan UEd. Groot Achtb: en daar bij te kennen gegeven, dat haar Supplianten Broeder Jacobus de Voogd, doen ter tijd na Delfshaven vertrokken zijnde, en gewoond hebbende als bakkersknegt bij Johannes Looijaart zodanig in zijne harssenen was getroubleert en krankzinnig gewerden, dat den zelven nootzakelijk diende te werden geconfineert. En nadien zij Supplianten en den zelven haaren Broeder ten eenemaalen onvermogende waaren, om de kosten van 't voorsz: Confinement te kunnen Supporteren zig hadden geaddresseert aan den Pastor Nicolaas Corver van de Roomsche kerk van 't Kruis binnen dese Stad, onder wien den voorn. haaren broeder was behoorende, ten einde was het mogelijk deselve kosten ten lasten zijner armen te verstrekken, den zelven Pastor aan haar Supplianten declarerende daar toe voor t geheel buiten staat te zijn, dog wel te willen op zig nemen om een Somma van Twee en Vijftig Guldens in deselve kosten voor rekening van gemelde arme s'jaarlijks te betalen, op welk request uEd: groot Achtb. goedgunstig hebben gelieven te disponeren, en den voorn: haaren broeder in het stads krankzinnig en beterhuis binnend ese Stad, ten kosten van het zelve huis hebben doen confineren, mits den voorn. pastor s'jaarlijks zoude betalen twee en vijftig Guldens, en welke belofte door den Pastor ook zijn gepresteert gewerden.
Dat haar Supplianten voorn. broeder eenige tijd in het voors: huis geseten hebbende zodanig is gebetert en hersteld gewerden, hij op den 21e Junij 1771 uit zij Confinement ontslagen gewerden, en wederom na Delfshaven in zijn vorigen dienst is vertreokken.
Dat of schoon zij Supplianten verhoopt hadden dat haaren broeder bij Continuatie in staat zoude zijn gebleven om zijn beroep waar te namen, in tegendeel tot haar bitterste droefheid zijn gewaar geworden dat den zelven wederom in zijne harssenen dermaten is getroubleert en kranksinnig gewerden, dat den zelven noodzakelijk doend te werden geconfineert. Waarom zij Supplianten de Vrijheid nemen van zig andermaal te keren tot uEd: Groot Achtb. ootmoedig versoekende dat uEd. Groot Achtb. den Supplianten voornoemde broeder, in het Stads Krankzinnig en ebterhuis binnen dese Stad, ten kosten en lasten van het zelve huis gelieve te doen confineren (vermits zij Supplianten nevens haaren broeder als nog onvermogende zijn) des dat den voorn. Pastor in deselve kosten s'jaarlijks zal cotnribueren een Somma van Twee en Vijftig Guldens, gelijk den zelven bij zijne mede Ondertekening, zig als dan verbind en obligeert om de gemelde Somma van Twee en Vijftig Guldens aan het gemelde huis 's jaarlijks te contribueren. Twelk doende etc. Jan De Voogt, Hendrik de Voogt, Nicolaes Corver, J:H: Schultz van Haegen, Procureur..
+
De kamer stelt deze Req.te in handen van de Heeren Backeus en Beelaerts van Blokland cum plena Schepenen dezer Stad, om daar op sodanig te disponeren als Hun Ed. Achtb. zullen vinden te behoren. Actum den 1 Septemb. 1772. Ps. Hoeufft.
+
Heeren Commissarissen cum plena gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande req.te vind goed dat Jacobus de Voogd bij provisie sal worden geconfineert in 't Stads krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, werdende inmiddels deze gesteld in handen van Heeren regenten van 't voorn: huis, om Hun Ed: Achtb. te dienen van bericht. Actum den 1 Septemb. 1772 Ps. Hoeufft.
+
Heeren Commissarissen Cum plena gezien ende geëxamineert hebbende 't berigt van Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad accorderen de Supplinaten hun verzoek permitteren mitsdien dezelve, omme hunne broeder Jacobus de Voogd geconfineert te mogen houden in 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen dese Stad den tijd van twee jaaren tot lasten van 't zelve huis des dat den Pastor van de Roomsche Kerk aan 't Kruis binnen deze Stad Nicolaas Corver in dezelve Kosten jaarlijks zal Contrinueren eene Somma van twee en vijftig guldens. Actum den 8e Septb: 1772. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (op den 1 Septb. 1772 in 't Huis gekomen) Request van Jan de Voogd en Hendrik de Voogd, Supplt.
Schultz van Haegen, Procureur. Geregistreerd. in handen van Hrn. Commiss. Backus en Beelaerts van Blokland cum plna 1: Septemb. 1772.
Fiat bij provisie confinement, werdende inmidels deze gestelt in handen van Hn. regenten van 't Stadskraniznnig en beterhuis om te dienen van bericht. 1: do.
Fiat Confinement voor twee jaren mits betaalt wordende & 8: do.

[VOORKANT] Request Pastor en Armmeesteren van de Roomsche Kerk op de Voorstraat. om continuatie van 't confinemetn van Jacobus de Voogt. Roos Pr.
Geregistreert. in handen van Hrm. Commiss. van 't Stads krankzinnig en beterhuis 17: Septb. 1779.
Fiat continuatie op den vorige voet. 17 do.

[VOORKANT] Request pastor en Armmeesteren van de Roomsche Kerk op de Voor-Straat om Continuatie Confinement Jacobus de Voogt. Roos Pr.
Geregistreerd. In handen van Hr. commiss. over 't stads krankzinnig en beterhuijs. 7: Sept. 1781. Fiat continuatie op de vorige voet. 6: do.

[VOORKANT] Request pastor en Armmeesteren van de Roomsche Kerk op de Voorstraat om Twe Jaren verlenging van 't Confinement van Jacobus de Voogt. Roos Pr.
In handen van Heeren commiss.n over 't Stads Krankzinnig & beterhuijs. d. 2 Sept. 1783. Fiat als 't vorige d. 9 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.